Tituly vydané za posledních pět dní (max 50 titulů) (21.02.2017 - 26.02.2017) počet: 48 Brzy vyjde
Teologie, duchovní naukyISBN 978-80-7530-064-5
Doporučená cena: 440,- Kč
1. vydání
Scholem, Gershom
Mesiášská idea v judaismu a další eseje o židovské spiritualitě
Na formování pojetí mesiáše a vykoupení v judaismu se podle G. Scholema (1897–1982) podílely zejména restorativní a utopické proudy, které dále přetvářely staré dědictví apokalyptiky. V esejích obsažených v tomto sborníku si autor všímá katastrofického a revolučního prvku židovského mesianismu i rozdílů oproti křesťanství ohledně vnitřního a vnějšího aspektu spásy. Zabývá se souvislostmi s kabalistickým chápáním nápravy světa, rozebírá antinomické tendence, vyjádřené v heretické koncepci „vykoupení skrze hřích“ a rozvinuté v lžimesiášských hnutích sabatianismu a frankismu v 17. a 18. století. V naukách východoevropského chasidství pak spatřuje jistou neutralizaci mesiášského napětí vedoucí k přesunu důrazu na osobní sféru člověka.
Vydal:
Malvern
Počet stran:
368
Vyšlo:
23.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7412-265-1
Doporučená cena: 90,- Kč
1. vydání
Karczubová, Luisa
Překročit práh ekologie
K teologii dovršujícího se světa ve světle křesťanských tradic Východu a Západu
Studie se zaobírá vztahem mezi biblickou zprávou o stvoření (s odvozenými tématy spravedlnosti, pokoje a integrity stvoření) a současnými výzvami problematiky životního prostředí. Pevný základ – biblických kořenů, teologie stvoření v barvitém odkazu patristiky – je totiž vynikající sondou zpřístupňující bohatství, které obvykle nazýváme křesťanskými kořeny naší evropské civilizace, na které se tak rádi odvoláváme, chybí-li odpověď na řadu izolovaných, „neřešitelných“ paradoxů vyvstávajících třeba ze strany stvoření (přírody apod.). Vnitřní hlas svědomí a vnější hlas kosmu jsou provázané (Gn 3,8). Je nutné překročit „práh ekologie“ k misijnímu rozměru (souvztažnosti stvoření s Bohem), aby z křesťanské perspektivy, načrtnuté v papežské encyklice Laudato si’, vyvstalo syntézové řešení nad komplexním problémem současného světa.
Vydal:
REFUGIUM Velehrad-Roma
Počet stran:
138
Vyšlo:
22.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7412-266-8
Doporučená cena: 90,- Kč
1. vydání
Karczubová, Luisa
Překročit práh ekologie
K teologii dovršujícího se světa ve světle křesťanských tradic Východu a Západu
Studie se zaobírá vztahem mezi biblickou zprávou o stvoření (s odvozenými tématy spravedlnosti, pokoje a integrity stvoření) a současnými výzvami problematiky životního prostředí. Pevný základ – biblických kořenů, teologie stvoření v barvitém odkazu patristiky – je totiž vynikající sondou zpřístupňující bohatství, které obvykle nazýváme křesťanskými kořeny naší evropské civilizace, na které se tak rádi odvoláváme, chybí-li odpověď na řadu izolovaných, „neřešitelných“ paradoxů vyvstávajících třeba ze strany stvoření (přírody apod.). Vnitřní hlas svědomí a vnější hlas kosmu jsou provázané (Gn 3,8). Je nutné překročit „práh ekologie“ k misijnímu rozměru (souvztažnosti stvoření s Bohem), aby z křesťanské perspektivy, načrtnuté v papežské encyklice Laudato si’, vyvstalo syntézové řešení nad komplexním problémem současného světa.
Vydal:
REFUGIUM Velehrad-Roma
Počet stran:
138
Vyšlo:
22.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7412-267-5
Doporučená cena: 90,- Kč
1. vydání
Karczubová, Luisa
Překročit práh ekologie
K teologii dovršujícího se světa ve světle křesťanských tradic Východu a Západu
Studie se zaobírá vztahem mezi biblickou zprávou o stvoření (s odvozenými tématy spravedlnosti, pokoje a integrity stvoření) a současnými výzvami problematiky životního prostředí. Pevný základ – biblických kořenů, teologie stvoření v barvitém odkazu patristiky – je totiž vynikající sondou zpřístupňující bohatství, které obvykle nazýváme křesťanskými kořeny naší evropské civilizace, na které se tak rádi odvoláváme, chybí-li odpověď na řadu izolovaných, „neřešitelných“ paradoxů vyvstávajících třeba ze strany stvoření (přírody apod.). Vnitřní hlas svědomí a vnější hlas kosmu jsou provázané (Gn 3,8). Je nutné překročit „práh ekologie“ k misijnímu rozměru (souvztažnosti stvoření s Bohem), aby z křesťanské perspektivy, načrtnuté v papežské encyklice Laudato si’, vyvstalo syntézové řešení nad komplexním problémem současného světa.
Vydal:
REFUGIUM Velehrad-Roma
Počet stran:
138
Vyšlo:
22.02.2017
Podrobnosti:

Společenské vědy; osvěta (filosofie, politika, právo, dějiny, náboženství…)ISBN 978-80-7552-555-0
Doporučená cena: 250,- Kč
1. vydání
Černá, S. a kol.
Obchodní korporace a ochrana slabší strany
Cílem monografie je pojednat o možnostech, které ochraně slabší strany poskytuje české a slovenské právo obchodních korporací. Snahou autorů jednotlivých kapitol je zodpovědět otázku, nakolik korporační úprava ochrany zájmů obchodní společnosti, jejích společníků a dalších na ni vázaných subjektů (tzv. stakeholderů) navazuje na obecnou ochranu slabší strany, jak ji chápe soukromé právo. Autoři se nejprve věnují v širších souvislostech ochraně slabší strany v právu obchodních korporací a kladou si mimo jiné i otázku, zda slabší stranu chrání především pozitivní právo, nebo zda tato úloha náleží spíše soudům. Dále navazují pojednáním o ochraně specifických kategorií osob, jimiž jsou zejména menšinoví společníci, ale i členové volených orgánů obchodních korporací. Závěrečná část monografie analyzuje vybrané problémy ochrany slabší strany v obchodním právu a zamýšlí se ze specifického úhlu pohledu například nad problémem oslabování postavení věřitele či nad postavením obchodní korporace vůči veřejnému zadavateli.
Vydal:
Wolters Kluwer ČR, a. s.
Počet stran:
188
Vyšlo:
25.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-87782-54-5
Doporučená cena: 480,- Kč
1. vydání
Edvard Beneš, Němci a Německo II/2
Svazek II/2 výběrové edice dokumentů Edvard Beneš, Němci a Německo zahrnuje dokumenty z let 1929–1935. Vývoj na domácí i mezinárodní scéně byl v těchto letech ovlivněn především hospodářskou krizí a nástupem nacionálního socialismu v sousedním Německu. Vnitropolitický i mezinárodněpolitický systém budovaný ve dvacátých letech prošel v tomto období zásadními proměnami, které byly předzvěstí krize na konci 30. let.
Vydal:
Masarykův ústav - archiv AV ČR
Počet stran:
568
Vyšlo:
24.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7439-117-0
Doporučená cena: 380,- Kč
1. vydání
Bardon, František
Učebnice vysoké magie
Kniha, jejíž text vyšel jako soukromý tisk již ve třicátých letech 20. století. Představuje první tvůrčí syntézu vynikajícího znalce obřadné magie a hermetismu Františka Bardona. Jedná se o iniciační dílo, které zájemcům umožňuje získat jednotný hermetický výcvik, pochopit základní teorii a také rozvinout hermetickou praxi. Autor po zralé zkušenosti vybral ze světové literatury takové prameny, jejichž kombinace by jeho žákům ukázala směr nezbytného vnitřního vývoje, a to nejen jeho počátek, ale i hlavní kroky mystické a magické praxe.
Vydal:
Vodnář
Počet stran:
316
Vyšlo:
24.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7450-247-7
Doporučená cena: 219,- Kč
1. vydání
Burgun, Cédric - Lucereau, Bénédicte
Co kdybychom se vzali?
Jak poznat, že jsme připraveni
A co kdybychom se vzali? Jít do tohoto vzrušujícího dobrodružství, kterým je manželství? Ale máme na to? Jak poznáme, že jsme na to dostatečně připraveni? Jak zajistit, aby naše rozhodování bylo opravdu svobodné? Na takovéto a podobné otázky se pokoušejí dát odpověď autoři této knihy. Je určena nejen těm, kteří se chtějí připravovat na svatbu, ale i těm, kteří je doprovázejí. Otevírá řadu témat, o kterých by měli zamilovaní mluvit a formou velmi osobních otázek, které uzavírají téměř každou kapitolu, umožní dvojicím o nich přemýšlet a spolu o případných problémech otevřeně mluvit.
Vydal:
Paulínky
Počet stran:
168
Vyšlo:
23.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7308-701-2
Doporučená cena: 395,- Kč
1. vydání
Klimeš, Ivan - Wiendl, Jan
Kultura a totalita IV
Každodennost
Dlouholetý knižní projekt s názvem Kultura a totalita završuje po svazcích Národ (2013), Válka (2014) a Revoluce (2015) poslední díl s tématem Každodennost. Všechna témata představují pro autory formativní rámce, které umožňují nahlížet pojem „totality“ nejen jako historický a politický fenomén, ale také jako filozofický a estetický model. V centru zkoumání každodennosti se ocitají zejména sociokulturní hlediska, důsledně propojená s analýzami konkrétních uměleckých či uměleckohistorických vztahů. Témata každodennosti, všednosti nabyla ve světle současných debat o konfliktech (náboženské, válečné, politické, privátní povahy) nové aktuálnosti. Společným jmenovatelem kapitol této knihy je proto reflexe paradoxu vyplývajícího ze střetu mezi různorodými umělecky zpracovanými projevy každodennosti...
Vydal:
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Počet stran:
444
Vyšlo:
23.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-262-1167-9
Doporučená cena: 369,- Kč
1. vydání
Sternberg, Robert J.
Láska je příběh
Nová teorie vztahů
Kognitivní psycholog Robert Sternberg proslul svou trojúhelníkovou teorií lásky, podle níž se každá láska vyznačuje přítomností nebo nepřítomností tří složek: intimity, vášně a závazku. To, jak taková konfigurace složek vzniká, autor popisuje ve své novější teorii, v níž lásku pojímá jako příběh. Naše zkušenosti i naše společnost nám poskytují určité příběhy popisující různé podoby lásky. My některé z nich nevědomě přijímáme jako sobě vlastní a snažíme se je ve vztazích naplnit. Podle toho, jak naše příběhy ladí s příběhy našich partnerů, jsou potom naše vztahy stabilní, nebo nestabilní. I laik může s pomocí této knihy lépe pochopit, jaký je jeho příběh lásky, případně jak ho změnit, aby vyjadřoval to, po čem daný jedinec skutečně touží. Robert J. Sternberg je světoznámý americký psycholog, tvůrce uznávaných konceptů v rámci kognitivní psychologie (triarchická teorie inteligence, kognitivní styly) i psychologie lásky (trojúhelníková teorie lásky). V současnosti je profesorem na Cornell University. Česky vyšla jeho Úspěšná inteligence (2001) a Kognitivní psychologie (naposledy 2009).
Vydal:
Portál, s.r.o.
Počet stran:
256
Vyšlo:
23.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-246-3543-9
Doporučená cena: 280,- Kč
1. vydání
Velčovský, Václav
Čeština pod hákovým křížem
Jazyk není pouze nástrojem komunikace, ale je chápán i jako jedno z kritérií národa. V politicky vypjatých časech se mluvčí upínají k jazyku jako ke stěžejní hodnotě, kterou je nutno bránit. V období nacistické okupace kulminovalo česko-německé nesoužití a jazyk hrál klíčovou roli. Jaké plány měli nacisté s češtinou? Jaké místo v protektorátu zaujímala čeština a němčina? Jak čeština fungovala ve veřejné správě, ve školství a ve vědě? Jak se změna politických poměrů odrážela na postojích obyvatel a na jejich komunikačních strategiích? A jak vůbec vypadal jazyk (za) totality?
Vydal:
Karolinum
Počet stran:
252
Vyšlo:
23.02.2017
Podrobnosti:

Přírodní vědy, matematikaISBN 978-80-7358-276-0
Doporučená cena: 199,- Kč
1. vydání
Pupík, Petr - Vémolová, Rita
Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd
Příručka reaguje na novelu školského zákona, která zavádí jednotné přijímací zkoušky, a zohledňuje podobu testů vytvořených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, dříve CERMAT) v rámci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení v roce 2015 a pokusného ověřování organizace přijímacího řízení v roce 2016. Slouží k cílené a systematické přípravě na přijímací zkoušku z matematiky a je využitelná jak při společné práci ve výuce, tak při samostatné přípravě doma.
Vydal:
DIDAKTIS s r. o.
Počet stran:
136
Vyšlo:
22.02.2017
Podrobnosti:

UměníISBN 978-80-7376-450-0
Doporučená cena: 299,- Kč
1. vydání
Junek, Václav
Triumf vůle
O kolaboraci českého filmu za doby Protektorátu toho již bylo napsáno mnoho, stejně jako o úloze německého filmu v době Třetí říše. Jen málokdy ale někdo poukázal na úspěchy německého i českého filmu v této době. Václav Junek přináší na stránkách své knihy obrácený pohled na tuto tématiku a snaží se připomenout nejvýznamnější herce a filmy, to nejlepší z německého i českého filmu 1. poloviny 20. století.
Vydal:
Nakladatelství Olympia, a.s.
Počet stran:
152
Vyšlo:
24.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7467-103-6
Doporučená cena: 0,- Kč
1. vydání
Pavel Jirásek
Bytosti jménem houba
Koncept autorské publikace Bytosti jménem houba vyrůstá z českého fenoménu – z mykofilní orientace národa, kde se houby obecně těší široké pozornosti, počínaje jejich sběrem a konče jejich vstupem do poezie, hudby, filozofie a nakonec i do osudů lidí. Nový soubor přibližně sta básní a stejného počtu fotografií Pavla Jiráska (nar. 1963), hudebníka, spisovatele, scenáristy a režiséra je „lidským atlasem hub“, ve kterém se propojuje společenství lidí s tajemnou lesní říší. Promluvy k houbám, z nichž každá má více významových rovin, jsou srozumitelnými a pokornými meditacemi o tom, jaké poselství může člověku každá z hub odhalit. Fotografie hub vznikaly na klasický filmový materiál a díky použití sestav lup s možností optických klamů jsou vlastně jakýmisi abstraktními portréty hub...
Vydal:
Arbor vitae
Počet stran:
272
Vyšlo:
22.02.2017
Podrobnosti:

Jazykověda a literární vědyISBN 978-80-7272-798-8
Doporučená cena: 380,- Kč
1. vydání
Běhounek, Jan
Nymburk literární
První část knihy se věnuje tématu Nymburk ve starší české literatuře vychází ze zmínek ve středověkých kronikách, představuje místní humanistické básníky a spisovatele, připomíná lidovou slovesnost a přes období národního probuzení se dopracuje až k literárnímu životu ve městě v první polovině 20. století. Druhá část nazvaná Ulicemi města za literáty je lierární průvodce městem s více jak sedmdesáti zastaveními doplněnými dalšími medailony třiceti autorů. Zajímavými zastávkami jsou místní tiskárny, knihovna, divadlo, muzeum, nakladatelství… Třetí část s názvem I současný Nymburk literárně žije nejprve představí současný literární a kulturní život a posléze uvede 25 literárních autorů narozených po roce 1945.
Vydal:
Dauphin
Počet stran:
296
Vyšlo:
23.02.2017
Podrobnosti:

Krásná literaturaISBN 978-80-7376-457-9
Doporučená cena: 299,- Kč
1. vydání
Hroník, Jiří - Žantovský, Petr
Černá kniha České televize
Černá kniha České televize autorů Petra Žantovského a Jiřího Hroníka je ohlédnutím za jejich zhruba pětiletou spoluprací na rubrice Týden v médiích, která vychází na portálu Parlamentní Listy.cz. Týden co týden tu společně glosují mediální události uplynulých dní a kladou si otázku, zda způsob, jakým sdělovací prostředky zobrazují skutečnost, je odpovídající a reálný, nebo zda je zkreslující a manipulativní, případně proč to tak je. Zvláštní a neustálou pozornost věnují zejména České televizi, protože to je veřejnoprávní médium, ze zákona financované občany České republiky, kteří však mají pramalý dosah na to, co se v ČT děje a jak se to děje. Proto každé profesní a etické pochybení, které učiní právě ČT, je citelné dvojnásob a zaslouží nejpřísnější kritiku.
Vydal:
Nakladatelství Olympia, a.s.
Počet stran:
304
Vyšlo:
24.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7449-411-6
Doporučená cena: 0,- Kč
1. vydání
Jodorowsky, Alejandro
Bílý láma
Poté, co na konci devatenáctého století umírá poslední dalajláma, je za jeho reinkarnaci označen sirotek Gabriel, syn bílých průzkumníků. Jenže to se spoustě lidí nelíbí a hodlají s tím něco dělat.
Vydal:
Crew
Počet stran:
304
Vyšlo:
24.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7449-435-2
Doporučená cena: 189,- Kč
1. vydání
Kišimoto, Masaši
Naruto 31: Svěřený sen
Boj mezi babi Čijo, Sakurou a Sasorim vrcholí. Loutkář Akacuki vrhá do boje čím dál nebezpečnější techniky, Čijo ustupuje a Sakura začíná zjišťovat, jak hrozná musela být válka nindžů. Mezitím Naruto s Kakašim konečně dohánějí Deidaru prchajícího s tělem kazekageho. Podaří se stařence v doprovodu nezkušené medičky přežít střet s vlastním vnukem? Zvládne Naruto zachránit tělo přítele? Záchranná výprava nindžů ze Skryté listové vrcholí.
Vydal:
Crew
Počet stran:
192
Vyšlo:
24.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7465-230-1
Doporučená cena: 120,- Kč
1. vydání
Křivák, Vratislav
Maruška se dívá klíčovou dírkou do ložnice své maminky
Verše z let 2012–2015
Sbírka poezie.
Vydal:
Pavel Mervart
Počet stran:
96
Vyšlo:
24.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7549-148-0
Doporučená cena: 249,- Kč
1. vydání
Parti, Rajiv - Perry, Paul
Po smrti se probudit - Moudrost lékaře, který se vrátil z posmrtné cesty
Předmluva Raymond Moody. „Jeden z nejúžasnějších zážitků blízké smrti, o kterých jsem kdy slyšel,“ napsal Raymond Moody, autor bestselleru Život po životě, o tomto pozoruhodném příběhu, pravdivém a nesmírně inspirativním. Před zážitkem blízké smrti byl dr. Rajiv Parti bohatý a úspěšný lékař se skvělou kariérou na kardiologické klinice v Kalifornii. Po probuzení ze stavu, v němž se mu dostalo zásadního poučení, dospěl k duchovní transformaci, dokázal změnit své zaměstnání, životní styl i základní životní přesvědčení.
Vydal:
Euromedia Group k.s.
Počet stran:
232
Vyšlo:
24.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7306-904-9
Doporučená cena: 359,- Kč
1. vydání
Booker, Simon
Stín pochybnosti
Danny je ve vězení, protože ho na základě pochybných důkazů odsoudili za vraždu nevlastní dcery. Morgan ale ví, že je nevinný. Její milovaný Danny by přece neublížil ani mouše. Sama mu pomáhá, aby se jeho případem zabýval odvolací soud a Danny se znovu dostal na svobodu. Jenže pak beze stopy zmizí její vlastní dcera a Morgan musí čelit mučivé nejistotě: Co když se fatálně zmýlila? Mohla by její životní láska nakonec přece jen být nelítostným vrahem.
Vydal:
Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.
Počet stran:
376
Vyšlo:
23.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-246-3513-2
Doporučená cena: 450,- Kč
1. vydání
Denton, Kirk A.
Crossing Between Tradition and Modernity
Essays in Commemoriation of Milena Doležalová-Velingerová (1932-2012)
Kniha představuje soubor třinácti esejů k uctění památky Mileny Doleželové-Velingerové (1932-2012), členky pražské sinologické školy a významné odbornice na čínskou literaturu, která zastávala přední místo při zavádění literární teorie a její důsledné aplikace v sinologii. Milena Doleželová-Velingerová byla jedním z těch vzácných vědeckých pracovníků, kteří psali se stejnou erudicí a stejně kvalifikovaně jak o moderní, tak i o klasické literatuře. Eseje následují příkladu Mileny Doleželové-Velingerové v tom smyslu, že se zabývají širokým spektrem historických období, literárních žánrů a témat - od Tangových cestovatelských esejů až po kulturní identitu postkoloniálního Hong-Kongu. Eseje jsou strukturovány do dvou částí Language, Structure, and Genre a Identities and Self-Representations.
Vydal:
Karolinum
Počet stran:
318
Vyšlo:
23.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7438-161-4
Doporučená cena: 0,- Kč
1. vydání
Havlíček, Zbyněk
Veškerá poezie - Básnické dílo + juvenilie, bagately a dodatky
Limitované vydání Veškeré poezie obsahující taktéž autorovy juvenilie, bagately a dodatky s rozsáhlým poznámkovým aparátem editora Pavla Čepického určený pro studijní účely. Edičně citlivě připravený monumentální svazek Havlíčkovy poezie přímo z jeho rukopisů, zejména z osobních deníků. Mimořádná poezie, patřící k základním dílům poválečné české literatury. Lyrik Havlíček ve svém díle jedinečným způsobem spojil básně milostné a politické, tak jak to v českém písemnictví nemá obdoby. Jde o dlouho očekávaný 3. svazek Spisů, které vyšly v Torstu v letech 2003 a 2004.
Vydal:
dybbuk
Počet stran:
1072
Vyšlo:
23.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7306-907-0
Doporučená cena: 329,- Kč
1. vydání
King, Stephen
Časožrouti, Skryté okno do skryté zahrady
Čtyři po půlnoci
V Americe vyšla kniha Čtyři po půlnoci (obsahující čtyři novely – Časožrouti, Skryté okno do skryté zahrady, Policajt z knihovny, Sluneční pes) jako celek. České vydání je rozděleno do dvou dílů po dvou novelách. V Časožroutech zmizí při záhadném letu většina cestujících, ve Skrytém oknu do skryté zahrady vtrhne do života osamělého literáta podivný cizinec, který možná existuje jen ve spisovatelových představách…
Vydal:
Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.
Počet stran:
456
Vyšlo:
23.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7530-063-8
Doporučená cena: 160,- Kč
1. vydání
Koch, Milan
Nemožný čaroděj člověk
(vybrané básně)
Dílo Milana Kocha (1948-1974) je jednou z nejvýraznějších českých aluzí na tvorbu amerických beatniků. První známé Kochovy básně jsou z roku 1965, v roce jeho debutu mu tedy bylo pouhých sedmnáct let. Již jeho nejrannější tvorbu charakterizuje ostrá obraznost, ničím nespoutaná, hnaná proudem vědomí a řetězícími se vizemi. Ty povětšinou nevyvolávají radostné pocity – jsou to obrazy mysli člověka, jemuž doba a společenská atmosféra nepřála kýženou svobodu, jsou to obrazy zmaru, konce života a konce světa, zavaleného tíhou atomového přízraku. Z kompletu Kochova díla ale zároveň můžeme vyčíst lásku k přírodě, k lidem a především k životu, neustále naplňovanému navzdory okolnostem. Že se na Milana Kocha po jeho tragické smrti nikdy úplně nezapomnělo, o tom svědčí i píseň Magické noci (1974)...
Vydal:
Malvern
Počet stran:
66
Vyšlo:
23.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-87364-66-6
Doporučená cena: 120,- Kč
1. vydání
Ládrová, Jitka a kol.
Zpívající věže
Sbírka vítězných povídek 2015
Slyšíš ty tóny? Ne? Tak se zastav a poslouchej. To jsou Zpívající věže – majáky, které chrání pobřeží od mořských stvůr. Vítr se opírá do jejich strun a ony vyprávějí své příběhy. * Zpívající věže To nejlepší z prvního ročníku soutěže
Vydal:
nakladatelství Straky na vrbě
Počet stran:
192
Vyšlo:
23.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7243-944-7
Doporučená cena: 279,- Kč
1. vydání
Mellvile, Theresa
Legenda o krvi a lásce
Londýn 1888. Je parné léto a ve městě se mluví jen o Jacku Rozparovači. Šílený vrah si své oběti vybírá mezi dívkami, jež na ulici provozují prostituci, mezi stvořeními, jejichž život visí na tenkém vlásku, který sériový vrah navždy přetíná. Mezi dívkami jako Muriel Gravesová, která své tělo prodává mezi spodní vrstvou společnosti. Právě v této době potká Muriel někoho, kdo by navždy mohl změnit její život. Je to komtesa Susan Ballantyneová a mezi oběma ženami, byť tolik rozdílnými, se okamžitě zrodí pevné a věrné přátelství. Susan chce chránit Muriel před Rozparovačem, a tak se obrátí na Nathana Odella, inspektora Scotland Yardu, pověřeného vyšetřováním těchto zločinů. A tehdy začíná hon na vraha, v němž se láska a smrt protínají v ďábelské spirále.
Vydal:
Brána
Počet stran:
240
Vyšlo:
23.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7398-370-3
Doporučená cena: 279,- Kč
1. vydání
Singh, Nalini
V zajetí slasti
Psyové / měňavci 5
Ashaya Aleineová je dokonalá Psyka – chladná, klidná, vyrovnaná… avšak jen na povrchu. Aby zajistila bezpečí svému synovi, hraje s Radou Psyů nebezpečnou dvojí hru: poslušně plní nařízení radních a zároveň se potají snaží zosnovat plán, který by ji i její dítě osvobodil z krutého zajetí. Její jedinou šancí, jak se zachránit, je předstírat vlastní smrt a svěřit se do rukou nebezpečného odstřelovače, který ji už týdny pronásleduje ve snech. Strážce smečky DarkRiverů Dorian Christensen přišel kvůli psyskému vrahovi o sestru a celé rase přísahal pomstu. Sice postrádá schopnost měňavců vzít na sebe podobu svého zvířete, ale v jeho nitru přesto žije uvězněný levhart, který touží po odplatě. Dorian si nikdy nemyslel, že by mohl propadnout příslušnici chladné rasy Psyů, jenže osud málokdy hraje...
Vydal:
Fantom print
Počet stran:
272
Vyšlo:
23.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-243-7560-1
Doporučená cena: 39,- Kč
2. vydání
Birkner-Mahlerová, Frieda
Dívka jeho snů
Celý den pršelo v proudech. U hlavního vchodu vysoké školy v Charlottenburgu stáli dva studenti, kteří se neznali. Jeden z nich, Heinrich Stahl, stál na jedné noze a prohlížel si podrážku svých značně sešlých polobotek. Druhý student ho chvíli pozoroval a pak podotkl: „Je v ní díra.“
Vydal:
Moravská Bastei MOBA, s.r.o.
Počet stran:
64
Vyšlo:
22.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-243-7559-5
Doporučená cena: 39,- Kč
1. vydání
Dariusová, Nicola
Léto s láskou
Jmenovala se Sabina a byla tak nádherně mladá. Již šest týdnů byla v Itálii. Chtěla studovat jazyky, a proto přijala místo jako děvče pro práce v domácnosti a k dětem v rodině Cuneových.
Vydal:
Moravská Bastei MOBA, s.r.o.
Počet stran:
64
Vyšlo:
22.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-87573-24-2
Doporučená cena: 249,- Kč
1. vydání
Hons, Václav
Tak jo
Sbírka básní TAK JO je závěrem trilogie, kterému předcházely knihy NU CO a LEDA ŽE, vydané v krátkém sledu po sobě. Podobně, jako obě předchozí sbírky, i tato obsahuje básně různého zaměření, od milostného či lehce erotického, přes poetické hříčky, až k temnějším strunám autorovy poezie, dotýkajícím se běhu lidského života, zrození i smrti. Václav Hons patří mezi nejznámější české básníky současnosti, je autorem více než dvaceti básnických sbírek, mnoha textů populárních písní a několika básnických překladů. Hravé i dravé metafory veršů sbírky TAK JO sdělují nesdělitelné, jejich neobvyklá vynalézavost a jemná krása dokážou vzít náhlou čtenářskou chvíli za srdce…
Vydal:
Radix
Počet stran:
200
Vyšlo:
22.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-243-7562-5
Doporučená cena: 39,- Kč
2. vydání
Kirby, John
Krvavý pes
Z věznice v Leavenworthu uprchli čtyři nemilosrdní zabijáci. Bez milosti postříleli všechny, kdo se jim postavili do cesty. Jen z jednoho muže měli strach: z federálního marshala Farga McComba, „krvavého psa“, který zatím dopadl každého uprchlého trestance.
Vydal:
Moravská Bastei MOBA, s.r.o.
Počet stran:
50
Vyšlo:
22.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-269-0560-8
Doporučená cena: 179,- Kč
1. vydání
Luper, Eric
Lovci klíčů - Záhada měsíčního kamene
Cleo a Evan mají tajemství. Je to sbírka knih tak nebezpečných, že se musí držet pod zámkem. Ve stránkách jedné z nich jim zmizela kamarádka. Jejich úkolem je najít klíč, který ji osvobodí. UKRADENÝ DIAMANT ZÁVRATNÉ CENY! Když se Cleo a Evan vydají v přestrojení do vznešeného sídla plného podezřelých, aby pomohli mladému detektivovi, zjišťují, že nic není, jak se zdá. Musí chytit padoucha – a najít správný klíč – jinak by mohli zůstat navěky uvěznění v síti téhle záhady…
Vydal:
Baronet a.s.
Počet stran:
128
Vyšlo:
22.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-269-0561-5
Doporučená cena: 99,- Kč
1. vydání
Luper, Eric
Lovci klíčů - Záhada měsíčního kamene
Cleo a Evan mají tajemství. Je to sbírka knih tak nebezpečných, že se musí držet pod zámkem. Ve stránkách jedné z nich jim zmizela kamarádka. Jejich úkolem je najít klíč, který ji osvobodí. UKRADENÝ DIAMANT ZÁVRATNÉ CENY! Když se Cleo a Evan vydají v přestrojení do vznešeného sídla plného podezřelých, aby pomohli mladému detektivovi, zjišťují, že nic není, jak se zdá. Musí chytit padoucha – a najít správný klíč – jinak by mohli zůstat navěky uvěznění v síti téhle záhady…
Vydal:
Baronet a.s.
Počet stran:
128
Vyšlo:
22.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-86116-81-5
Doporučená cena: 650,- Kč
1. vydání
Šindlauer, Zdeněk
Prasákův deník
Vzpomínky autora na 80. léta a své roční „angažmá“ u ČSD v roli pomocníka strojvedoucího. Bohatě ilustrovaná publikace na křídovém papíru obsahuje 100 ilustrací.
Vydal:
Corona
Počet stran:
208
Vyšlo:
22.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-243-7563-2
Doporučená cena: 49.99,- Kč
1. vydání
Unger, G. F.
Sama v Dirty Townu
John Battley se už nechce živit jako pistolník, i když tak koná ve jménu spravedlnosti. Nechce už zabíjet. Rozhodne se tedy odjet až do Doveru, aby začal nový život. Netuší však, že se zde po letech setká se ženou, na kterou nemohl nikdy zapomenout – krásnou Lysette. Ta má však v plánu něco jiného, vyrazit do zlatokopeckého města Dirty Town, kde se chystá ujmout dědictví po svém mrtvém manželovi, který v tomto drsném městě vlastnil jeden z největších zlatých dolů v kraji…
Vydal:
Moravská Bastei MOBA, s.r.o.
Počet stran:
80
Vyšlo:
22.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-243-7561-8
Doporučená cena: 39,- Kč
3. vydání
Unger, G. F.
Až do pekel
John Johnstone jel lehkým cvalem kolem ostrého ohybu rokle, a když těsně před sebou spatřil jezdce, trhnutím zastavil svého šedého valacha. Okamžitě toho jezdce poznal. A protože si myslel, že ho dobře zná, užasl a považoval celou věc za nevinný žert. Když si však všiml podivného výrazu toho muže, když uviděl tančící světla v jeho očích, tu náhle pochopil, že se nejedná o žert, nýbrž o jedno z oněch velkých zklamání, které život muži tu a tam připraví.
Vydal:
Moravská Bastei MOBA, s.r.o.
Počet stran:
64
Vyšlo:
22.02.2017
Podrobnosti:

Literatura pro děti a mládežISBN 978-80-252-3895-0
Doporučená cena: 219,- Kč
1. vydání
kol.
Ledové království - Dva nové příběhy
Buldin krystal a Oakenův vynález
Začtěte se do nových příběhů z Arendelle, které spojuje magické kouzlo polární záře Buldin nejoblíbenější krystal bledne a Kristoff slíbí, že najde způsob, jak ho znovu rozzářit. S kamarády vyrazí do hor najít místo, kde se obloha zbarvená polární září dotýká země. Rozsvítí krystal včas? Blíží se velké setkání Oakenovy rodiny spojené se soutěží vynálezů. Oakenovi zbývá poslední noc, během které musí přijít s originálním nápadem, pokud chce v soutěži zvítězit. Podaří se mu to?
Vydal:
EGMONT ČR s.r.o.
Počet stran:
48
Vyšlo:
23.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-269-0558-5
Doporučená cena: 169,- Kč
1. vydání
Hay, Sam
Stella a noční skřítkové - Šmodrchalky
Když Stella zjistí, že musí nosit brýle, je z toho nešťastná. Ale nejenže jí nové brýle moc sluší a bezvadně se s nimi čte, navíc jsou kouzelné. Díky nim totiž Stella vidí třpytivé noční skřítky! Hned první noc se seznámí s Trixie, skřítkem šmodrchalkou, která spolu se svými zlomyslnými kamarádkami zamotává a zaplétá spícím holčičkám a klukům vlasy. To by tak hrálo, aby se kvůli ní Stella musela dát ostříhat! Podaří se jí svoji novou kamarádku přesvědčit, aby jí svým uzlíkováním neznepříjemňovala život?
Vydal:
Baronet a.s.
Počet stran:
104
Vyšlo:
22.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-269-0559-2
Doporučená cena: 100,- Kč
1. vydání
Hay, Sam
Stella a noční skřítkové - Šmodrchalky
Když Stella zjistí, že musí nosit brýle, je z toho nešťastná. Ale nejenže jí nové brýle moc sluší a bezvadně se s nimi čte, navíc jsou kouzelné. Díky nim totiž Stella vidí třpytivé noční skřítky! Hned první noc se seznámí s Trixie, skřítkem šmodrchalkou, která spolu se svými zlomyslnými kamarádkami zamotává a zaplétá spícím holčičkám a klukům vlasy. To by tak hrálo, aby se kvůli ní Stella musela dát ostříhat! Podaří se jí svoji novou kamarádku přesvědčit, aby jí svým uzlíkováním neznepříjemňovala život?
Vydal:
Baronet a.s.
Počet stran:
104
Vyšlo:
22.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7529-218-6
Doporučená cena: 299,- Kč
1. vydání
Ness, Patrick
Volání netvora
Příběh života
Příběhy jsou jako divá zvěř. Když je vypustíš na svobodu, mohou napáchat spoustu škody. Třináctiletého Conora navštěvuje noc co noc netvor. Není to však ten, kterého Conor očekával - ten z noční můry, jež ho pronásleduje od doby, kdy jeho maminku začali v nemocnici týrat neúspěšnými léčebnými procedurami. Tenhle netvor je jiný. Je to tajuplný přízrak z dávných časů, ukrývající se v podobě starého stromu za domem. Je tu proto, aby Conorovi vyprávěl tři příběhy. Na oplátku ale něco chce. Tu nejnebezpečnější věc ze všech. Chce pravdu. Tajemnou knihu plnou temně pohádkové atmosféry napsal Patrick Ness na námět zesnulé Siobhan Dowdové a v roce 2016 podle něj natočil stejnojmenný film Juan Antonio Bayona.
Vydal:
Nakladatelství Slovart, s.r.o.
Počet stran:
216
Vyšlo:
22.02.2017
Podrobnosti:

HudebninyISBN 978-80-262-1173-0
Doporučená cena: 285,- Kč
1. vydání
Jurkovič, Pavel
Písnička jako dárek + CD
Zpěvník Písnička jako dárek je poslední knihou Pavla Jurkoviče, kterou rozpracoval, ale za svého života ji už nestihl vydat. Obsahuje celkem třicet písniček s texty nejrůznějších autorů a Jurkovičovou hudbou doplněnou o notové zápisy. Písničky jsou určené zejména dětem z mateřských škol a jsou vhodné jako dárek maminkám, tatínkům, prarodičům, ke zpívání na besídkách a vystoupeních. Knížku ilustracemi doprovodila Edita Plicková a metodickým úvodem pro pedagogy opatřila Eva Hurdová. Přiložené CD obsahuje nahrávky všech písní. Pavel Jurkovič (1933–2015) byl významný český hudebník, zpěvák, skladatel, pedagog a popularizátor lidových písní.
Vydal:
Portál, s.r.o.
Počet stran:
104
Vyšlo:
23.02.2017
Podrobnosti:

VŠ skriptaISBN 978-80-261-0695-1
Doporučená cena: 80,- Kč
1. vydání
Coufalová, Jana
Matematika s didaktikou pro 1. ročník učitelství 1. stupně ZŠ
Publikace je určena zejména budoucím (i současným) učitelům matematiky. Seznamuje čtenáře s přirozenými čísly a jejich výukou na 1. stupni základní školy. Na první díl navazuje díl druhý věnovaný číselným oborům. K zakoupení na http://flexibooks.cz/zcu-plzen/
Vydal:
Západočeská univerzita v Plzni
Počet stran:
88
Vyšlo:
22.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-261-0696-8
Doporučená cena: 90,- Kč
1. vydání
Coufalová, Jana
Matematika s didaktikou pro 2. ročník učitelství 1. stupně ZŠ
Publikace je určena zejména budoucím (i současným) učitelům matematiky. Seznamuje čtenáře s číselnými obory. Druhému dílu předchází díl první věnovaný přirozeným číslům a jejich výuce na 1. stupni základní školy. K zakoupení na http://flexibooks.cz/zcu-plzen/
Vydal:
Západočeská univerzita v Plzni
Počet stran:
140
Vyšlo:
22.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-261-0689-0
Doporučená cena: 110,- Kč
2. přeprac. vydání
Eger, Ludvík - Prantl, David - Ptáčková, Karolína
Komerční komunikace
2. rozšířené vydání úspěšných skript Komerční komunikace. Skripta se věnují komerční a marketingové komunikaci, reklamě, mediálnímu plánování, marketingu na internetu aj. Skripta je možné zakoupit na https://e-shop.zcu.cz/vse.html.
Vydal:
Západočeská univerzita v Plzni
Počet stran:
146
Vyšlo:
22.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-261-0672-2
Doporučená cena: 0,- Kč
1. vydání
Holubec, Luboš
Klinická propedeutika v klinických a interních oborech
Tato publikace podává studentům ucelené informace jak získat přehled o zdravotním stavu pacienta a o nových vyšetřovacích metodách v klinických oborech medicíny. Dostupné z https://mefanet.fzs.zcu.cz
Vydal:
Západočeská univerzita v Plzni
Počet stran:
60
Vyšlo:
22.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-261-0674-6
Doporučená cena: 0,- Kč
1. vydání
Holubec, Luboš
Onemocnění a poranění tlustého střeva a konečníku
Tato publikace je určena pro posluchače bakalářského a magisterského studia nelékařských zdravotnických oborů. Onemocnění tlustého střeva a konečníku jsou častá a v mnoha případech ohrožují nemocného na zdraví a životě. Proto je důležité znát příznaky choroby, možnosti upřesnění diagnózy a jejich konzervativní a chirurgickou léčbu. Dostupné z https://mefanet.fzs.zcu.cz
Vydal:
Západočeská univerzita v Plzni
Počet stran:
49
Vyšlo:
22.02.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-261-0660-9
Doporučená cena: 187,- Kč
1. vydání
Mičudová, Kateřina - Gangur, Mikuláš - Svoboda, Milan - Říhová, Pavla
Základy statistiky a pravděpodobnosti
Cílem publikace je seznámit čtenáře se základy statistiky a pravděpodobnosti. Publikace představuje základní statistické analytické nástroje získávání, zpracování a vyhodnocování datových souborů. K zakoupení na https://e-shop.zcu.cz/vse.html
Vydal:
Západočeská univerzita v Plzni
Počet stran:
225
Vyšlo:
22.02.2017
Podrobnosti: