Tituly vydané za posledních pět dní (max 50 titulů) (21.04.2017 - 26.04.2017) počet: 47 Brzy vyjde
EkonomikaISBN 978-80-7552-714-1
Doporučená cena: 345,- Kč
1. vydání
Frischmann, Petr - Žufan, Jan
Personalistika ve službách
Monografie se věnuje aplikaci teorie personálního řízení ve specifickém odvětví služeb. Vedle praktických poznatků z oblasti personalistiky kniha přináší ucelený přehled základních oblastí pracovního práva a do značné hloubky rozebírá také aktuální judikaturu. Kniha tak bude vítaným pomocníkem personalistům firem zabývajících se službami.
Vydal:
Wolters Kluwer ČR, a. s.
Počet stran:
220
Vyšlo:
25.04.2017
Podrobnosti:

Společenské vědy; osvěta (filosofie, politika, právo, dějiny, náboženství…)ISBN 978-80-244-5080-3
Doporučená cena: 0,- Kč
1. vydání
Cakirpaloglu, Panajotis - Šmahaj, Jan - Dobešová Cakirpaloglu, Simona
Šikana na pracovišti v České republice. Teorie, výzkum a praxe
Kniha reflektuje velmi aktuální téma a jejím cílem je podat systematický přehled založený na výsledcích aktuálních výzkumů na pomezí psychologie práce a organizace, sociální psychologie a psychologie osobnosti. Autoři představují výsledky komplexního výzkumu mobbingu mezi několika tisíci zaměstnanců České republiky. Pozornost je věnována i psychometrickým charakteristikám českého překladu Dotazníku negativních aktů (NAQ-R), otázkám týkajícím se účastníků procesu mobbingu, jeho sociodemografických či právních aspektů i příčin a nejzávažnějších psychologických následků. Výsledky studie poukazují na převahu šikany na pracovišti mezi zaměstnanými muži a také pracujícími v soukromém sektoru.
Vydal:
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran:
176
Vyšlo:
26.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-244-5102-2
Doporučená cena: 0,- Kč
1. vydání
Kusá, Jana
Psychodidaktické aspekty procesu produkce textu
Monografie Psychodidaktické aspekty procesu produkce textu zachycuje přímou souvislost mezi procesem psaní a kognitivními funkcemi žáků druhého stupně základní školy. Výstavba písemného komunikátu je nahlížena jako několikafázový proces, akcentována je zároveň potřeba implementace metakognitivních strategií do výuky a komunikačně-pragmatická orientace ve vzdělávání. Publikace prezentuje výsledky kvalitativního výzkumného šetření, které vychází z teorie vědomostního prostoru a dynamického hodnocení. Pedagogický experiment monitoroval kognitivní a metakognitivní procesy žáků experimentální skupiny při produkci textu se zaměřením na zachycení možných deficitů v obou rovinách a mapoval vliv zkušenosti zprostředkovaného učení na rozvoj jejich textové kompetence a myšlení.
Vydal:
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran:
126
Vyšlo:
26.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-244-5110-7
Doporučená cena: 0,- Kč
1. vydání
Matulayová, Tatiana a kol.
Motivace k dobrovolnictví
Tématem monografie je motivace k dobrovolnictví. Východiskem teoretické části a reflexe zjištění byla funkcionální teorie, která předpokládá, že lidi k angažovanosti v dobrovolnických aktivitách motivuje jejich přesvědčení, že toto chování jim umožňuje uspokojit jejich psychologické potřeby. Monografie představuje výsledky dvou kvalitativních a jednoho kvantitativního šetření, které potvrdily mix altruistické i egoistické motivace k dobrovolnictví v sociálních službách. V poslední kapitole reflektuje zjištění nízké důležitosti náboženské víry v motivaci k dobrovolnictví. Na příkladech výzkumů a s poukazem na kulturní kontext motivace k prosociálnímu chování dochází k závěru, že koncepty religiozity a spirituality jsou ve výzkumu dobrovolnictví vitální.
Vydal:
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran:
112
Vyšlo:
26.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-244-5106-0
Doporučená cena: 0,- Kč
1. vydání
Nedorostková, Tereza
Paralelní aktivity na Kubě
Kniha mapuje aktivity na Kubě, které se vymykají kontrole současného režimu, a analyzuje způsob, jakým fungují. Tato práce představuje dva druhy činností skupin aktivistů na Kubě. Jedná se jak o aktivity, které mohou využívat oficiálních institucí a pohybovat se na hraně mezi "povoleným" a "nepovoleným" a jsou pod určitým dozorem režimu, tak také o ty, které nejsou povoleny a jsou fakticky protizákonné, režimem vnímané jako hrozba. Práce hledá odpověď na otázku, do jaké míry jsou tyto neoficiální nebo polooficiální aktivity slučitelné s působením institucí a jak se liší aktivisté působící v hlavním městě od těch, kteří svou činnost provozují v regionech. Zdrojem informací pro analýzu paralelních aktivit na Kubě jsou informace poskytnuté samotnými aktivisty během rozhovorů či korespondenčně.
Vydal:
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran:
192
Vyšlo:
26.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-244-5044-5
Doporučená cena: 0,- Kč
1. vydání
Suchá, Jaroslava - Dolejš, Martin
Agresivita, depresivita, sebehodnocení a impulzivita u českých adolescentů
Monografie se primárně zabývá fenoménem agresivity a jejími souvislostmi s depresivitou, impulzivitou a sebehodnocením u dospívajících mezi 15-19 lety. Z celkové sledované populace bylo do výzkumného šetření zapojeno 2378 respondentů se zastoupením každého kraje ČR, jednalo se tak o 2,75 % základního souboru. Všechny osobnostní proměnné byly posuzovány na základě čtyř psychodiagnostických nástrojů - Dotazník agresivity Busse a Perryho (1992, agresivitu bylo možné diverzifikovat do čtyř oblastí - verbální, fyzická agresivita, hněv, hostilita), Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá, Škála impulzivity Dolejš a Skopal (2016) a Rosenbergova škála sebehodnocení (Blatný & Osecká, 1994).
Vydal:
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran:
96
Vyšlo:
26.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7552-543-7
Doporučená cena: 880,- Kč
2. vydání
Kotásek, Josef
Zákon směnečný a šekový. Komentář
2. vydání s překladem zákona do angličtiny a němčiny
Komentář k zákonu směnečnému a šekovému je praktickou příručkou, kterou využije odborná veřejnost i studenti. Na rozdíl od jiných komentářů tohoto zákona je tato kniha více zaměřena na názory uvedené v odborné literatuře, autor též podstatně intenzivněji pracuje s judikaturou. Zásadním rozdílem je pak využití zahraničních pramenů literatury a judikatury, které dosud nebyly v tuzemské literatuře příliš používány. Autor působí na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a je mimo jiné členem rozkladové komise České národní banky a rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Druhé vydání reaguje na judikatorní a legislativní změny v mezidobí od prvního vydání. Kde to autor považuje za vhodné, odkazuje i nadále na starší úpravu, zvláště pokud se neliší od té aktuální a judikatura k ní obstojí i v novém kontextu. Zásadní novinkou je pak zařazení německého a anglického překladu zákona směnečného a šekového.
Vydal:
Wolters Kluwer ČR, a. s.
Počet stran:
456
Vyšlo:
25.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7552-546-8
Doporučená cena: 995,- Kč
1. vydání
Přikryl, Vladimír - Čechová, Jana
Zákon o pojišťovnictví. Komentář
Komentář k zákonu o pojišťovnictví podrobně a srozumitelně rozebírá problematiku pojišťoven a zajišťoven. Ve velké míře vysvětluje a srovnává tuzemskou právní úpravu s předpisy evropského práva a ukazuje, jakým způsobem se promítají do vnitrostátního právního řádu. Autoři jsou odborníci, kteří v oboru pojišťovnictví dlouhodobě pracují a specializují se na něj. Díky tomu komentář obsahuje vyčerpávající vysvětlení základních pojmů, vztahů pojišťoven a zajišťoven vůči České národní bance a dalším organizacím. Vysvětlují postupy nutné k fungování pojišťovacích společností, rozebírají jejich konkrétní povinnosti, organizační řád, na kterém stojí a další ustanovení novelizovaného zákona. Přestože publikace komentuje znění zákona, autoři problematiku vysvětlují natolik srozumitelně, že je vhodná i pro čtenáře bez právního vzdělání.
Vydal:
Wolters Kluwer ČR, a. s.
Počet stran:
500
Vyšlo:
25.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-262-1187-7
Doporučená cena: 379,- Kč
1. vydání
Jung, Carl Gustav
Aspekty mužství
Jung vlastní psychologický přístup považoval za své „osobní vyznání“, a tak není divu, že i jeho způsob, jakým pojednává o mužství, je způsobem, jak se vyrovnat s komplikovaným vztahem k vlastnímu otci. Se skutečným otcem se dostatečně identifikovat nedokázal, a tak se střetává s mužstvím na obrazné, vnitřní, archetypální rovině. Vzhledem k tomu, že se Jung v žádném díle nezabývá výlučně psychologií mužů, podnikl editor John Beebe mravenčí práci, aby mužská témata našel v Jungových statích, přednáškách, dopisech či rozhovorech. Ve svém výboru se tak zaměřuje například na problematiku mužského hrdiny jako toho, kdo se snaží získat vědomou nezávislost na nevědomých, instinktivních silách reprezentovaných matkou. Neopomíjí téma ženství (animy) v mužích a mužství (anima) v ženách. Zahrnuje stati, kde se Jung zabývá otcem nebo kde zpracovává téma Logu a Erótu, ducha či alchymického sjednocení protikladů. Výbor je významným příspěvkem k poznání díla C. G. Junga a tématu, které je dodnes vysoce aktuální a čtenářsky přitažlivé. Doslov Martin Skála. Carl Gustav Jung (1875–1961) byl švýcarský psychiatr, psychoterapeut, všestranně originální myslitel a zakladatel analytické psychologie. Zabýval se lidskou psychickou v širokých souvislostech mytologie, filozofie, religionistiky a umění. V Portále vyšla jeho Červená kniha (2010, čtenářská edice 2013), Vybrané spisy C. G. Junga (2014), Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga (2015) a Rozhovory s C. G. Jungem (2015).
Vydal:
Portál, s.r.o.
Počet stran:
248
Vyšlo:
24.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7435-672-8
Doporučená cena: 115,- Kč
1. vydání
Karpíšek, Jaromír - Sturz, Zbyněk - Bláhová, Marie
České, slovenské a československé dějiny 20. století XI.
Kolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století XI., završením úsilí účastníků stejnojmenné mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků pořádané každoročně v Hradci Králové. Ta se stala místem setkávání, prezentace výsledků vědeckého bádání a kritické diskuse mezi nastupující generací historiků. Za účasti badatelů a komentátorů nejen z České a Slovenské republiky ale i ze sousedících zemí, jako z Rakouska, Polska či Německa, kteří se aktivně zajímají o československé v soudobém pohledu o české a slovenské dějiny se konference stala fórem široké škály témat a názorů. Každoroční vzájemné setkávání umožňuje cenné předávání zkušeností a znalostí v přátelské atmosféře v duchu přístupů kritické vědy při prezentaci široké škály s historií spjatých procesů, osudů nebo metodických postupů. Prezentace výsledků výzkumů neobohacuje v konečném důsledku historiky samotné, ale prostřednictvím výsledné kolektivní monografie může oslovit i širokou o historii se zajímající veřejnost.
Vydal:
Gaudeamus
Počet stran:
368
Vyšlo:
24.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7549-178-7
Doporučená cena: 169,- Kč
1. vydání
Schmid, Wilhelm
Umění stárnout
STÁRNEME S NADHLEDEM. Smířit se s tím, co je nevyhnutelné a týká se každého z nás, je devízou v každém životním údobí, především ve stáří.S procesem stárnutí nic nenaděláme, musíme jej přijímat s klidem, jako přirozený jev, nepřepínat své síly a zbytečně se nestresovat.Tato knížka vám v deseti krocích ukáže, jak tohoto umění dosáhnout.
Vydal:
Euromedia Group k.s.
Počet stran:
120
Vyšlo:
24.04.2017
Podrobnosti:

Přírodní vědy, matematikaISBN 978-80-242-5716-7
Doporučená cena: 449,- Kč
2. vydání
Gascha, Heinz - Pflanz, Stefan
Kompendium fyziky - Vzorce, zákony a pravidla, Úlohy, příklady a jejich řešení, Podrobná slovníková část
Kompendium pokrývá nejdůležitější oblasti moderní fyziky od mechaniky přes akustiku, optiku, nauku o teple, elektřinu a magnetismus až po atomovou fyziku. Obsahuje všechny důležité vzorce a zákony, četné úlohy, příklady a jejich řešení. V závěru knihy je rozsáhlý slovník důležitých pojmů a rejstřík. Předností knihy je přehledná struktura, názorný výklad a srozumitelnost. Příručka je určena pro studenty středních škol a prvních ročníků vysokých škol i pro všechny zájemce o fyziku vůbec.
Vydal:
Euromedia Group k.s.
Počet stran:
488
Vyšlo:
24.04.2017
Podrobnosti:

ZdravotnictvíISBN 978-80-244-5096-4
Doporučená cena: 0,- Kč
1. vydání
Růžičková, Veronika - Kroupová, Kateřina - Kramosilová, Zuzana
Zrakový trénink a jeho podmínky
Odborná monografie "Zrakový trénink a jeho podmínky" zpracovává inovativní formou klíčové aspekty podpory a využití zraku u osob se zrakovým postižením. Publikace představuje jak teoretická východiska, tak praktické aplikace na poli výzkumu z oblasti zrakové stimulace, zrakové terapie, reedukace zraku v kontextu poruch binokulárního vidění, to vše za podmínek aplikace zásad zrakové hygieny. Jedná se o kompendium informací v intencích problematiky využití a využitelnosti zrakového potenciálu a optimalizace podmínek zrakového tréninku.
Vydal:
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran:
130
Vyšlo:
26.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-261-0701-9
Doporučená cena: 0,- Kč
1. vydání
Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb
Sborník ze stejnojmenné konference.
Vydal:
Západočeská univerzita v Plzni
Počet stran:
32
Vyšlo:
25.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-264-1440-7
Doporučená cena: 249,- Kč
1. vydání
Zachová, Zuzana
Bezlepková cukrárna
Zdravé dobroty pro dobrou náladu v každém ročním období
Kniha plná receptů sladkých bezlepkových dobrot, jaké vás jen napadnou! Muffiny, makronky, pudingy, minicakes, cupcakes, dezerty z odpalovaného těsta, palačinky, clafoutis, lízátka, koláčky, rolády, tartaletky, bábovky, creme brulée, tiramisu, panettone, tartufo, galetky, kokosky, bublaniny, velikonoční mazanec, štrúdl, sušenky, jahelník, panna cotta, lívanečky, marcipán, brownies...
Vydal:
CPress
Počet stran:
124
Vyšlo:
24.04.2017
Podrobnosti:

UměníISBN 978-80-244-5079-7
Doporučená cena: 0,- Kč
1. vydání
Silná, Ingrid
Hudba v olomouckých spolcích v letech 1918-1939
Kniha seznamuje čtenáře se spolkovým hudebním životem v Olomouci od vzniku samostatného československého státu do vyhlášení protektorátu Čechy a Morava (1918–1939), hudební spolky však v tomto městě zaujímaly význačné postavení už v druhé polovině 19. století. Autorka je dělí podle jejich zaměření a stanov na pěvecké a hudební, náboženské a tělocvičné s hudebními aktivitami, přičemž věnuje pozornost i spolkům programově nehudebním, v nichž se přesto tvořily pěvecké kroužky nebo se pěstovalo „domácí muzicírování“. Středem její pozornosti jsou jak spolky české, tak německé. Publikace informuje o jejich organizaci, vůdčích osobnostech, činnosti a repertoáru. Přináší i citace dobových kritik a současně hodnotí přínos těchto institucí kulturnímu dění ve městě.
Vydal:
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran:
300
Vyšlo:
26.04.2017
Podrobnosti:

Tělovýchova a sportISBN 978-80-264-1435-3
Doporučená cena: 590,- Kč
1. vydání
Jepson, Tim
Florencie a Toskánsko
Velký průvodce National Geographic
Naše vydavatelství pro vás ve spolupráci se světoznámým nakladatelstvím National Geographic připravilo aktualizované vydání jedinečného turistického průvodce Florencií a Toskánskem.Vyniká kvalitou, praktičností, vkusným designem a stovkami unikátních fotografií. V průvodci naleznete podrobné informace o historii, geografii a kultuře Florencie a Toskánska, podrobné popisy pozoruhodných lokalit a tipy na zajímavé procházky či projížďky zakreslené na mapách.
Vydal:
CPress
Počet stran:
336
Vyšlo:
24.04.2017
Podrobnosti:

Jazykověda a literární vědyISBN 978-80-244-5112-1
Doporučená cena: 0,- Kč
1. vydání
Benešová, Martina
Text Segmentation for Menzerath-Altmann Law Testing
Tato monografie je charakterizována jednotným tématem svých textů, a to motivem Menzerath-Altmannova zákona a testování jeho potenciální platnosti na výběrových souborech textů v různých jazycích (v případě tohoto svazku textů v čínštině, japonštině a češtině), na výběrových souborech mluvených i psaných textů, na kterých byly aplikovány zcela nově vytvořené koncepty segmentačních jednotek. Menzerath-Altmannův zákon je označován jako uplatnitelný na širokém spektru jazyků, a je tudíž považován za jazykovou univerzálii. Tato monografie sumarizuje naznačeným způsobem následný výzkum založený na dalších pilotních experimentech, který byly provedeny nejen na textech ve zmíněných jazycích, a usiluje o testování tohoto konceptu jazykové univerzálie.
Vydal:
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran:
156
Vyšlo:
26.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-244-5074-2
Doporučená cena: 0,- Kč
1. vydání
Bláha, Ondřej a kol.
Lexikální rusismy v současné češtině
Monografie podává obraz o inventáři a fungování lexémů ruského původu v současné češtině. Skládá se ze tří částí - jádrem je část prostřední, glosář rusismů v současné češtině, obsahující celkem 917 hesel. Toto jádro je pak doplněno jednak předcházejícím nástinem dějin rusko-českých jazykových kontaktů, které s různou intenzitou ovlivňují podobu českého lexika už od konce 18. století, jednak následujícím lingvistickým zhodnocením ruských lexikálních přejímek v češtině. K tomuto zhodnocení autoři využívají materiálu Českého národního korpusu (konkrétně korpus SYN2015), který poskytuje jak data o frekvenci jednotlivých lexikálních rusismů v současných českých textech, tak i data o formální variantnosti rusismů v češtině.
Vydal:
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran:
122
Vyšlo:
26.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-244-5071-1
Doporučená cena: 0,- Kč
1. vydání
Cholodová, Uljana
Lingvokulturní analýza východoslovanských písňových textů (na materiálech obřadových písní)
Publikace je zaměřená na analýzu ukrajinských obřadových písní v kontextu východoslovanského písňového dědictví. Do excerpčního materiálu autorka zahrnuje obřadové písňové texty různých žánrů (koledy, rituální písně, zejména svatební a jiné) a také neobřadové lyrické písně. Autorka odkazuje na významná teoretická díla ruských, amerických, ukrajinských, běloruských, polských, srbských jazykovědců v oblasti etnolingvistiky a lingvokulturologie. Zaměření na ukrajinský folklór umožňuje vyjasnit jeho umístění na společném slovanském pozadí, najít paralely mezi ukrajinskou a českou lidovou písní, zejména mezi ukrajinským a českým národním obrozením v kontextu ideje o slovanském obrození J. Dobrovského.
Vydal:
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran:
272
Vyšlo:
26.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-244-5072-8
Doporučená cena: 0,- Kč
1. vydání
Pospěchová, Zuzana
Tónové změny v moderní čínštině ze sociolingvistické perspektivy
Prozodie je v moderní hovorové čínštině jevem, který má v realizaci řeči značný vliv. Tato práce se zabývá prozodickými rysy, a to s využitím metodologie prof. Švarného. Jedná se o zkoumání počtu slabik v segmentu, přízvukových prominencí, počtu iktů v segmentu a rychlosti řeči, průměrné délky kól a segmentů, frekvence výskytu rytmických sledů různých typů a jejich pozice v kólech. Cílem této práce je zjistit, jaký vliv mají na výše uvedené prozodické rysy sociolingvistické faktory genderu a věku mluvčích. K analýze je využit korpus dialogických textů, které jsou transkribovány pomocí prozodické transkripce. Z analýzy korpusu vyplývá, že ve všech třech zkoumaných oblastech gender a věk vliv na prozodickou realizaci řeči mají.
Vydal:
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran:
262
Vyšlo:
26.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-261-0659-3
Doporučená cena: 0,- Kč
1. vydání
Literarische Texte im DaF-Unterricht
Stundenkonzepte für Mittelschulen und Gymnasien
Sborník Katedry německého jazyka Západočeské univerzity v Plzni.
Vydal:
Západočeská univerzita v Plzni
Počet stran:
140
Vyšlo:
25.04.2017
Podrobnosti:

Krásná literaturaISBN 978-80-7507-614-4
Doporučená cena: 599,- Kč
1. vydání
Azzarello, Brian - Chiang, Cliff - Akins, Tony
Wonder Woman 2: Odvaha
Wonder Woman by udělala cokoliv, aby zachránila život (a duši) lidem, kteří jsou jí drazí. Teď si kvůli tomu musí projít peklem. A zpět. Doslova. Její všemocný otec Zeus se stále pohřešuje a Wonder Woman se ocitá uprostřed předobrazu všech rodinných klání: mezi jejími božskými příbuznými se rozpoutala bitva o olympský trůn. Přítelkyně Zola – velmi smrtelná a (za což vděčí Diovi) velmi těhotná – je jen jednou z mnoha obětí, odvlečených do stínové říše náležící Hádovi, vládci podsvětí. Pokud chce Diana vůbec doufat, že Zolu ještě osvobodí, musí se vyrovnat s nejtemnějším tajemstvím Amazonek… vyzbrojit se zbraněmi ukutými ve výhni bohů… uzavřít spojenectví s vrtkavými božstvy, jejichž motivace je přinejlepším nejasná… a vydat se do samotného pekla, v němž se každý Hádův vrtoch stává hrůznou skutečností. Navíc musí být připravena podstoupit i oběť nejvyšší. Ten šílený a pomstychtivý bůh chce totiž mnohem víc než pouhou její duši… Zavítejte do nejhlubších útrob podsvětí či do výšin samotné hory Olymp ve velkolepém, hororově laděném eposu WONDER WOMAN: ODVAHA (společném vydání sešitů Wonder Woman č. 7–13) scenáristy BRIANA AZZARELLA (JOKER, 100 NÁBOJŮ) a výtvarníka CLIFFA CHIANGA (GREEN ARROW/BLACK CANARY). Uznávaný tým tvůrců WONDER WOMAN: KREV, bestselleru podle žebříčku New York Times, se opět vrací, aby Wonder Woman vyslal na cestu do samotného pekla… a zpět!
Vydal:
BB/art
Počet stran:
144
Vyšlo:
26.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7507-613-7
Doporučená cena: 399,- Kč
1. vydání
Azzarello, Brian - Chiang, Cliff - Akins, Tony
Wonder Woman 2: Odvaha
Wonder Woman by udělala cokoliv, aby zachránila život (a duši) lidem, kteří jsou jí drazí. Teď si kvůli tomu musí projít peklem. A zpět. Doslova. Její všemocný otec Zeus se stále pohřešuje a Wonder Woman se ocitá uprostřed předobrazu všech rodinných klání: mezi jejími božskými příbuznými se rozpoutala bitva o olympský trůn. Přítelkyně Zola – velmi smrtelná a (za což vděčí Diovi) velmi těhotná – je jen jednou z mnoha obětí, odvlečených do stínové říše náležící Hádovi, vládci podsvětí. Pokud chce Diana vůbec doufat, že Zolu ještě osvobodí, musí se vyrovnat s nejtemnějším tajemstvím Amazonek… vyzbrojit se zbraněmi ukutými ve výhni bohů… uzavřít spojenectví s vrtkavými božstvy, jejichž motivace je přinejlepším nejasná… a vydat se do samotného pekla, v němž se každý Hádův vrtoch stává hrůznou skutečností. Navíc musí být připravena podstoupit i oběť nejvyšší. Ten šílený a pomstychtivý bůh chce totiž mnohem víc než pouhou její duši… Zavítejte do nejhlubších útrob podsvětí či do výšin samotné hory Olymp ve velkolepém, hororově laděném eposu WONDER WOMAN: ODVAHA (společném vydání sešitů Wonder Woman č. 7–13) scenáristy BRIANA AZZARELLA (JOKER, 100 NÁBOJŮ) a výtvarníka CLIFFA CHIANGA (GREEN ARROW/BLACK CANARY). Uznávaný tým tvůrců WONDER WOMAN: KREV, bestselleru podle žebříčku New York Times, se opět vrací, aby Wonder Woman vyslal na cestu do samotného pekla… a zpět!
Vydal:
BB/art
Počet stran:
144
Vyšlo:
26.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-243-7609-7
Doporučená cena: 39,- Kč
2. vydání
Birkner-Mahlerová, Frieda
Láska ve tvých očích
Stará Mrs Stephenová byla poněkud drsná a většinou doslova nevlídná. Nenáviděla východní vítr, stejně jako příbuzné. To bylo ovšem vzájemné. A protože se jí ten anglický vítr přímo hnusil, přivítal s radostí zprávu o nečekaném dědictví, která jí uprostřed obzvláště ohavného listopadu došla do jejího prastarého, stísněného domu uprostřed Londýna.
Vydal:
Moravská Bastei MOBA, s.r.o.
Počet stran:
64
Vyšlo:
26.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7507-680-9
Doporučená cena: 299,- Kč
1. vydání
Connolly, John
Vlk v pasti
Městečku Prosperous se daří, i když ostatní trpí. Jeho obyvatelé jsou bohatší než ostatní, budoucnost jejich dětí se zdá zajištěná. Důsledně se straní všech lidí přicházejících zvenčí a své vlastní chrání. Středobodem společenství je středověký kostelík ozdobený pohanskými výjevy, který sem byl zakladateli Prosperous před staletími dopraven kámen po kameni ze severovýchodní Anglie. Zdá se, že šlo o členy tehdy pronásledované sekty. Smrt portlandského bezdomovce a nevysvětlené zmizení jeho dcery však ke komunitě obrátí pozornost neústupného soukromého detektiva Charlieho Parkera. Ten je pro své nepřátele opravdu nebezpečný, protože nezná soucit a žene ho touha po pomstě. Jenže místní společenství mainského městečka patří k nejkrutějším protivníkům, na jaké dosud narazil. Buď zabijí oni jeho, nebo nepřežije nikdo z nich.
Vydal:
BB/art
Počet stran:
352
Vyšlo:
26.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-243-7608-0
Doporučená cena: 39,- Kč
1. vydání
Déryová, Ilona
Polibkem ji přesvědčil
Všechno začalo, když Ulrich Heidebrink, mladý šéf obrovských strojírenských závodů, seděl ráno u snídaně a četl noviny. Upoutal ho titulek: Blesk podpálil ateliér!
Vydal:
Moravská Bastei MOBA, s.r.o.
Počet stran:
64
Vyšlo:
26.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-243-7611-0
Doporučená cena: 39,- Kč
2. vydání
Kirby, John
Zabiják z Laramie
Jim Kelly věděl, že pokud se zpráva o pokladu rozšíří, bude to znamenat konec rudého lidu. Byl odhodlán udělat cokoli, jen aby tomu zabránil...
Vydal:
Moravská Bastei MOBA, s.r.o.
Počet stran:
50
Vyšlo:
26.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-87057-29-2
Doporučená cena: 299,- Kč
1. vydání
Ničková, Lenka
Zlatovlasý Jan
Kniha tematicky a výtvarným zpracováním navazuje na autorčin titul Příběhy stromů (Mladá fronta 2007). Autorka nás po desetileté odmlce opět přivádí do světa stromů – tentokrát společně s hrdinou této knihy, zlatovlasým Janem. Jednotlivá témata vybraných stromů se splétají do životního příběhu mladého muže, jehož putování vede cestami i necestami, skrze neuvěřitelná dobrodružství, do exotických krajů, až po zážitky hraničící se smrtí. Náš hrdina se během své pouti postupně seznamuje s životními tématy, které v té či oné formě přicházejí do života nám všem. Pohádkovým jazykem, sobě vlastním, vypráví autorka o Janově hledání smyslu putování, bohatá symbolika stromů zde slouží jako pestrobarevné pozadí Janova dramatického životního příběhu. Magický svět Lenky Ničkové, pohybující se na pomezí skutečnosti a fantazie, nám umožňuje prohlédnout si do hloubky dávná témata a rituály, z nichž některé jsou přítomné v našich životech již jen jako nejasná tušení… A přesto, nebo právě proto, jsou tyto skutečnosti nesmazatelně zapsané do našeho vědomí a dožadují se pozornosti… Jan na své pouti životem obstojí a naplní své životní poslání. A co my? Na konci knihy, stejně jako v prvním díle, je k dispozici seznam jednotlivých stromů s přírodopisnými, léčitelskými i symbolickými informacemi, které představují ověřené milníky na cestě za poznáním našich moudrých souputníků a blízkých sousedů na naší planetě – stromů. Překrásné ilustrace ke knize vytvořila s láskou a nadšením Alena Prosečová.
Vydal:
Elka Press
Počet stran:
120
Vyšlo:
26.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-243-7612-7
Doporučená cena: 49.99,- Kč
1. vydání
Unger, G. F.
Gila Paso
Bývalý kapitán konfederační armády Tim Brolin se za každou cenu snaží najít půvabnou ženu, která se o něj starala v zajateckém lazaretu...
Vydal:
Moravská Bastei MOBA, s.r.o.
Počet stran:
80
Vyšlo:
26.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-243-7610-3
Doporučená cena: 39,- Kč
3. vydání
Unger, G. F.
Legenda Bobřího údolí
Jim Chance zastavil svého nádherného hřebce na kraji močálu. Vzpomínky na mládí ho skoro přemohly. Tady chytil prvního bobra.
Vydal:
Moravská Bastei MOBA, s.r.o.
Počet stran:
64
Vyšlo:
26.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-264-1438-4
Doporučená cena: 249,- Kč
1. vydání
Campbell, Jen
Divné hlášky z knihkupectví
Když Jen Campbellová začala sepisovat svoje zkušenosti se zákazníky knihkupectví na blogu, netušila, jaký úspěch zaznamenají. Postupem času se hlášky mimoňských podivínů dostaly z obrazovky počítače na papír a od té doby baví jak odvážné knihkupce, kteří musejí dennodenně čelit podivným a občas poněkud děsivým dotazům, i jejich knihomolské zákazníky, kteří dokáží ocenit absurdní a literární humor.
Vydal:
CPress
Počet stran:
120
Vyšlo:
24.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-259-0634-7
Doporučená cena: 249,- Kč
1. vydání
Gaarder, Jostein
Loutkář
Akademik a lingvista Jakop je natolik osamělý, že navštěvuje pohřby cizích lidí. Na smutečních hostinách se dává do řeči s pozůstalými. Díky své sečtělosti a jazykové pohotovosti si pokaždé vymyslí příběh, který jej k nebožtíkovi váže, a baví jím ostatní hosty. Přestože je znalcem vztahů a jazyků, sám je z pletiva skutečných lidských vztahů vytržen a má jen jednoho přítele, jejž s oblibou cituje. Ovšem ani Pelle není člověk z masa a kostí…
Vydal:
Plus
Počet stran:
248
Vyšlo:
24.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-249-3335-1
Doporučená cena: 259,- Kč
1. vydání
Gentryová, Amy
Dcera někoho jiného
Když třináctiletá Julie jedné noci zmizí z domu, vypadá to na učebnicový příklad únosu. Jenomže nikdo se neozve s žádostí o výkupné, neobjeví se jediná stopa… Až se po dlouhých osmi letech Julie, nyní už dospělá žena, zničehonic objeví na prahu rodinného domu. Počáteční úžas a nadšení celé rodiny však záhy vystřídají neodbytné otázky, které se Juliině matce vkrádají do mysli – zvlášť když se Julie s rodinou sžívá jen pomalu a chová se více než podivně. Proč odmítá chodit na terapii? Kam tak záhadně mizí z domu? Proč nechce mluvit, o tom, co se stalo? Kam se poděly peníze z fondu, zřízeného na Juliino nalezení, který spravoval její otec? A co je nejhorší – je tahle žena opravdu jejich Julie?
Vydal:
Euromedia Group k.s.
Počet stran:
264
Vyšlo:
24.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-249-3103-6
Doporučená cena: 279,- Kč
1. vydání
Hofmannová, Corinne
Dívka se žirafím krkem
Jak jsem se stala Bílou Masajkou. Jak se člověk stane takovým, jakým je? Corinne pochází ze skromných poměrů. Vzhledem k své tělesné výšce se v dětství stala terčem posměchu spolužáků, kteří pro ni vymysleli přezdívku „Žirafa“, a jako dítě východoněmeckého otce rovněž outsiderem ve švýcarské společnosti šedesátých a sedmdesátých let. Brzy se však naučila, jak z nepříznivého osudu vytěžit to nejlepší. Ve své nové knize velmi otevřeně a upřímně vypráví nejen o svém dětství a dospívání za těžkých životních podmínek, ale také o všem dobrém, co se právě díky tomu naučila.Inspirující životní příběh silné, úspěšné a optimistické ženy, který nás nejen překvapí, ale zároveň i povzbudí.
Vydal:
Euromedia Group k.s.
Počet stran:
304
Vyšlo:
24.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-264-1437-7
Doporučená cena: 299,- Kč
1. vydání
Hryniewicz, Bohdan
Moje chlapecká válka: Varšava 1944
Jedinečný autentický pohled na heroické i tragické Varšavské povstání a zároveň strhující osobní výpovědí chlapce, který dospíval v trýznivém období druhé světové války. S odzbrojující upřímností popisuje německou i ruskou okupaci, přičemž hlavní část jeho příběhu spočívá v podrobném líčení průběhu 63 dnů trvající městské bitvy v ulicích, domech i kanalizaci Varšavy. Tehdy již jako třináctiletý mladík aktivně působil v protinacistickém odboji a byl platným členem legendární jednotky KB Nalecz.
Vydal:
CPress
Počet stran:
280
Vyšlo:
24.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-87855-93-5
Doporučená cena: 119,- Kč
1. vydání
Klíma, Miroslav
Na Slupi 8
Sbírka Na slupi 8 je komponovaným cyklem básní, v němž konkrétní pražský dům se svou minulostí slouží jako projekční plocha. Autor se na ní – snad ve stylu vzdáleně podobném Spoonriverské antologii – snaží proniknout do mysteriózního prostoru, hlavně však zahlédnout obrazy a osudy lidí, jeho obyvatel. Vytváří tak jakýsi pestrý obraz soudobého světa a různých variant našich životů.
Vydal:
Pistorius & Olšanská
Počet stran:
80
Vyšlo:
24.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-242-5745-7
Doporučená cena: 299,- Kč
1. vydání
Sawyer, Robert J.
Kvantová noc
Každý člověk balancuje na tenké hranici dobra a zla. Každý je schopen ji překročit… Dá se však tento krok předpokládat? Odvrátit? Nebo obrátit? A může v tom klíčovou roli sehrát kvantová fyzika? Odpovědi nabízí mistrovský filozofický psychothriller Kvantová noc.Experimentální psycholog Jim Marchuk pracuje na vývoji metody, která má spolehlivě odhalit psychopaty skrývající se ve společnosti. Pak však zcela náhodou zjistí, že mu z paměti zmizel půl rok života před dvaceti lety – a že to byl půl rok temný a klíčový. Kontaktuje proto Kaylu Huronovou, svou tehdejší přítelkyni, která se věnuje výzkumu lidského vědomí. A která učinila zásadní objev, jenž může lidstvo navždy zbavit chuti dopouštět se násilí… nebo ho naopak definitivně uvrhnout do temnoty.
Vydal:
Euromedia Group k.s.
Počet stran:
384
Vyšlo:
24.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7543-407-4
Doporučená cena: 269,- Kč
1. vydání
Svobodová, Blanka
Zn. Blondýna hledá...
Známe to – klasické randíčko – kytka, káva, oťukávání, další schůzka, polibek, další káva, tokání, milování… Nuda! Dorota si poprvé v životě vyzkouší seznamku. A světe, div se, vyjde to! Adam se zdá být trefou do černého. Do hodiny je vše vzhůru nohama a svět se točí dvakrát rychleji. Vychutnejte si veselý příběh o tom, co se (ne)může stát během dvaceti čtyř hodin.
Vydal:
Alpress, spol. s r. o.
Počet stran:
192
Vyšlo:
24.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-264-1436-0
Doporučená cena: 299,- Kč
1. vydání
Thor, Brad
Cizí agent
Hrozba velkých teroristických útoků se stupňuje, nikdo není v bezpečí. CIA proto do akce povolává Scotta Harvatha. Bývalý příslušník Navy SEALs nyní pracuje u zpravodajské agentury, vykonávající tajné operace z rozkazu prezidenta. Ale i Moskva má své eso v rukávu: muže, který žije, aby zabíjel. Netrvá dlouho a cesty obou mužů se zkříží. Nastává boj na život a na smrt, odehrávající se v evropských metropolích i pouštním prachu Sýrie a Jordánska.
Vydal:
CPress
Počet stran:
352
Vyšlo:
24.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-87622-45-2
Doporučená cena: 70,- Kč
1. vydání
8. antologie českého hororu
Povídky
„Monstra jsou skutečná a duchové také. Žijí uvnitř nás a někdy vyhrávají...“ – danou myšlenku odkrývají autoři 8. antologie českého hororu. Knihu tvoří 39 krátkých tzv. drabble povídek, jejichž rozsah nepřesahuje 333 slov. Dílka představují umělecké klenoty – diamanty! Kolik z „toho mála slov” dokázali autoři vykouzlit. Příběhy i postavy jsou krásně ostré, o fiktivní svět se můžete až říznout! Z hororových povídek připomeňme jen některé: Mizera (Lukáš Záleský) vám představí, co čeká Stephena Kinga, když ho hrdina přejede autem, Moc krásy (Petr Janda) ukáže, že smrt nelze obelstít, dá se jen vykoupit, ovšem za cenu nejvyšší, Věštba (Jan Čapek) dokazuje, že i když víte, kdy umřete, nikdy není jisté, zda tím zabráníte naplnění svého osudu, S vetřelcem v posteli (Monika Kopřivová) šokuje, když místo milého najde v posteli mimozemšťana, Jackpot (Jan Čech) čili vysoká výhra nezachrání hrdinu od neblahého konce, zvlášť když zapomene na jednoho z poskytovatelů šťastných čísel, Duch Boženy Němcové (Helena Novotná) varuje před nezodpovědným vyvoláváním mrtvých, protože i lidumilná spisovatelka může sáhnout po břitvě, Inseminátor (Kamil Jedlička) odhaluje temné tajemství gynekologa, které vede ke zbavení jeho důležitého orgánu...
Vydal:
Ladislav Kocka
Počet stran:
178
Vyšlo:
22.04.2017
Podrobnosti:

Literatura pro děti a mládežISBN 978-80-7483-063-1
Doporučená cena: 210,- Kč
2. vydání
Březinová, Ivona
Rozpustilá ozvěna
Obyvatelé městečka v údolí mezi horami se snaží přijít na kloub záhadné události. Ptáte se jakou roli hraje rozpustilá ozvěna? Napínavé a humorné čtení s půvabnými ilustracemi Heleny Zmatlíkové přinese malým čtenářům odpověď na konci příběhu téměř detektivního.
Vydal:
ARTUR
Počet stran:
72
Vyšlo:
24.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-264-1443-8
Doporučená cena: 89,- Kč
1. vydání
Stacho, Miro
Stavební stroje
Víte, jaké existují stavební stroje? Vydejte se s naším leporelem po staveništi a poznejte, jak vypadá pásový bagr, jeřáb, buldozer, zarovnávač a spousta dalších stavebních strojů.
Vydal:
CPress
Počet stran:
12
Vyšlo:
24.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-264-1042-3
Doporučená cena: 229,- Kč
1. vydání
Thorpeová, Kiki
Víly Nevíly: Než zazvoní
Je první školní den a Gábi se nemůže dočkat, až bude všechno vyprávět vílím kamarádkám. Dokonce si našla novou kamarádku, která miluje víly stejně jako ona! Ale co si naše Víly Nevíly počnou, když se jedna z víl ztratí v Gábiině nové školní třídě?
Vydal:
CPress
Počet stran:
104
Vyšlo:
24.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-7544-294-9
Doporučená cena: 269,- Kč
1. vydání
Zhangová, Amy
Tady končí svět
Janie a Micah, Micah a Janie. Tak to bylo už od základní školy, kdy se Janie přistěhovala do domku vedle Micaha a stala se z nich nerozlučná dvojice. Janie tvrdí, že Micah je všechno, co ona není. Micah je stydlivý, ona společenská. Micah miluje hudbu, ona výtvarné umění. A jejich přátelství je perfektní – až na jediný háček, nikdo se o něm nesmí dozvědět. Jednoho dne se ale Janie ztratí a Micah začne pochybovat o všem, co si o své nejlepší kamarádce myslel. Jaká byla doopravdy? A proč zmizela?
Vydal:
CooBoo
Počet stran:
248
Vyšlo:
24.04.2017
Podrobnosti:

VŠ skriptaISBN 978-80-244-5129-9
Doporučená cena: 0,- Kč
2. vydání
Veselovská, Ludmila
English Morphosyntax Syllabi for the Lectures, Examples and Exercises
This text has been written to assist students of English in their work in the course of English Syntax in the B.A. programme of English philology. It assumes a solid knowledge of English grammar, especially of the morpho-syntactic properties of English parts of speech and their grammatical categories in English. The latter topics are listed and covered in the preceding (B.A.) parts of the course in English Grammar: English Morphology and Morphosyntax. Some data and phenomena discussed in that volume are repeated here and analysed from a more specific perspective.
Vydal:
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran:
138
Vyšlo:
26.04.2017
Podrobnosti:
ISBN 978-80-244-5130-5
Doporučená cena: 0,- Kč
2. vydání
Veselovská, Ludmila
English Morphology Syllabi for the Lectures, Examples and Exercises
This text has been written to assist students of English in their work in the course of English Syntax in the B.A. programme of English philology. It assumes a solid knowledge of English grammar, especially of the morpho-syntactic properties of English parts of speech and their grammatical categories in English. The latter topics are listed and covered in the preceding (B.A.) parts of the course in English Grammar: English Morphology and Morphosyntax. Some data and phenomena discussed in that volume are repeated here and analysed from a more specific perspective.
Vydal:
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran:
120
Vyšlo:
26.04.2017
Podrobnosti: