Spojení: +420 272 660 644
Registrace Přihlásit se


Zapomenuté heslo

Souhlas se zpracováním osobních údajů

text souhlasu

Těší nás Váš zájem o novinky ze světa literatury. Dovolte nám, abychom Vás seznámili se zpracováním Vašich osobních údajů z naší strany.

Svaz českých knihkupců a nakladatelů, zapsaný spolek, IČO: 47610492, se sídlem Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 - Smíchov (dále jen „SČKN“), zpracovává Vaši e-mailovou adresu poskytnutou z Vaší strany výhradně za účelem zasílání Vámi zvolených informací, tedy přehledu knižních novinek, žebříčku a/nebo nového čísla časopisu Knižní novinky, a to na základě Vašeho souhlasu.

Zpracovatelem je společnost JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o., IČO: 06080618, která spravuje webové stránky SČKN a poskytuje hostingové služby.

Vaše e-mailová adresa bude uložena do odvolání Vašeho souhlasu, nejvýše však po dobu šesti let, před jejímž vypršením Vás budeme kontaktovat s dotazem, zda si přejete nadále přijímat zvolené informace z naší strany. Máte právo na přístup k osobním údajům (e-mailové adrese), právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo výmaz, v určitých případech též právo na omezení zpracování a případně, budete-li mít o zpracování svých osobních údajů jakékoliv pochybnosti, právo obrátit se na nás s dotazem, podat na některý z našich kontaktů stížnost, nebo se obrátit na dozorový úřad - Úřad pro ochranu osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním zvolených informací (a tedy k uložení Vaší e-mailové adresy pro tento účel z naší strany) můžete kdykoliv odvolat e-mailem zaslaným na adresu sckn@sckn.cz.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany Vašich osobních údajů je pro nás dlouhodobou prioritou. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecným nařízením o ochraně osobních údajů), bychom Vás proto rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s registrací na webu www.sckn.cz a/nebo vzájemnou obchodní spoluprací.

I. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 1. Správcem Vašich osobních údajů, získaných od Vás na základě členské přihlášky, registrace na webu www.sckn.cz nebo v rámci obchodní spolupráce je Svaz českých knihkupců a nakladatelů, zapsaný spolek, IČO: 47610492, se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 267 (dále jen „SČKN“).
 2. V případě zájmu, nebo bude-li Vám jakákoliv skutečnost ohledně zpracování Vašich osobních údajů z naší strany nejasná, můžete nás kontaktovat na následujících kontaktech:
  - tel.: +420 272 660 644;
  - e-mail: sckn@sckn.cz.

II. ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 1. Osobní údaje členů a uživatelů, získané na základě přihlášky a/nebo registrace na webu www.sckn.cz, a osobní údaje obchodních partnerů (případně jejich kontaktních osob), získané při navázání vzájemného kontaktu, zpracováváme způsobem specifikovaným v ustanovení tohoto článku.
 2. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme na následujícím právním základě:
  1. plnění smluvních povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy a/nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy (vztahuje se i na vedení uživatelského účtu a související služby v návaznosti na registraci na webu www.sckn.cz);
  2. plnění právních povinností, které jsou nám uloženy příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejm. zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů);
  3. oprávněný zájem ve vztahu k zasílání profesních novinek na sdělenou e-mailovou adresu, případně k ochraně a vymáhání našich případných nároků;
  4. souhlas člena se zveřejněním příslušných osobních údajů v databázi členů na webu www.sckn.cz; souhlas může být kdykoliv odvolán.
 3. Osobními údaji členů a uživatelů, které zpracováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 2. písm. a. - c. tohoto článku, jsou:
  1. Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČO, DIČ, případně též jméno a příjmení kontaktní osoby);
  2. Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa; v případě právnické osoby může být osobním údajem e-mailová adresa a telefonní číslo kontaktní osoby);
  3. V případě členů rovněž platební údaje (číslo bankovního účtu) a údaje o zařazení do příslušné kategorie členů.
  4. Pro účel zveřejnění v databázi členů na webu www.sckn.cz podle odst. 2 písm. d. tohoto článku zpracováváme osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a kategorie člena (případně jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa kontaktní osoby).
 4. Osobními údaji našich obchodních partnerů, které zpracováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 2. písm. a. - c. tohoto článku, jsou:
  1. Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČO, DIČ; je-li obchodním partnerem právnická osoba, pak jméno a příjmení kontaktní osoby);
  2. Kontaktní údaje (adresa sídla, telefonní číslo, e-mailová adresa; v případě právnické osoby může být osobním údajem e-mailová adresa a telefonní číslo kontaktní osoby);
  3. Platební údaje (číslo bankovního účtu).
 5. Podle kategorie, pod kterou se uživatel registruje, nabízí naše internetové stránky též následující funkcionality:
  • knihkupec - možnost hlasovat v žebříčku, zasílání profesních novinek e-mailem;
  • nakladatel - možnost přidávání a upravování vydaných knih v databázi, zasílání profesních novinek e-mailem;
  • odborná veřejnost - možnost přístupu k článkům určeným pouze pro registrované uživatele;
  • člen SČKN - možnost přístupu k odborným článkům, členské agendě a smluvním vzorům, zasílání profesních novinek e-mailem.
 6. Osobní údaje obchodních partnerů specifikované v ustanovení odst. 4. tohoto článku budou uchovávány po dobu čtyř (4) let ode dne ukončení předmětné smlouvy. Osobní údaje registrovaných uživatelů budou uchovávány po dobu dvou (2) let od poslední aktivity na webu. V případě neaktivity trvající déle než dva (2) roky bude uživatelský účet odstraněn. Osobní údaje členů budou archivovány po dobu čtyř (4) let od okamžiku ukončení členství. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu člena, tedy zveřejnění příslušných údajů v seznamu členů na webu www.sckn.cz, bude probíhat po dobu, na kterou byl souhlas udělen, nebo do okamžiku odvolání souhlasu. Daňové doklady s Vašimi osobními údaji archivujeme v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty po dobu deseti (10) let. Archivační lhůty jsou blíže specifikovány ve skartačním a archivačním řádu SČKN. Při zpracování osobních údajů z naší strany nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování, ani k předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 7. Pro účely plnění smlouvy můžeme Vaše osobní údaje, které jste nám sdělili, poskytnout svému poskytovateli účetních a daňových služeb. V souvislosti s údržbou našeho počítačového systému může mít přístup k Vašim osobním údajům poskytovatel hostingu a IT služeb, kterým je společnost JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o., IČO: 06080618. V případě potřeby ochrany našich oprávněných zájmů mohou být osobní údaje předány našemu poskytovateli právních služeb. Příjemci mají zajištěnu vysokou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů.

III. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

 1. Za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech máte právo na přístup ke svým osobním údajům (tedy právo získat od nás informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány). Uvedené informace Vám poskytujeme prostřednictvím tohoto sdělení.
 2. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Zjistíte-li, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, neodpovídají skutečnosti (např. zkomolenina jména, změna adresy pobytu), máte právo žádat, abychom příslušné osobní údaje opravili nebo doplnili.
 3. V určitých případech máte rovněž právo na výmaz, a to jestliže:
  1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;
  2. odvoláte souhlas, na jehož základě byly příslušné osobní údaje z naší strany zpracovávány;
  3. vznesete námitky proti zpracování svých osobních údajů v případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování z naší strany;
  4. došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů, nebo
  5. musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.
 4. Máte právo na omezení zpracování, a to za předpokladu, že:
  1. popíráte přesnost svých osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
  2. došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů a namísto výmazu požadujete omezení zpracování;
  3. došlo z Vaší strany ke vznesení námitky proti zpracování a v dalších případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 5. Máte dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na našem oprávněném zájmu, a právo na přenositelnost svých osobních údajů v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází v rozporu s právními předpisy. V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů z naší strany se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím shora uvedených kontaktů.
 6. Požadované osobní údaje od Vás potřebujeme k plnění smlouvy a plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Samozřejmě nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout, bez poskytnutí některých osobních údajů však není možné smlouvu uzavřít.

IV. VYUŽITÍ COOKIES

 1. Abychom zajistili co nejlepší uživatelské prostředí webu a aby byla zajištěna jeho plná funkčnost, užíváme tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem zařízení. Více informací ohledně používaných cookies naleznete zde.
 2. Některé soubory cookies jsou smazány bezprostředně po vypnutí Vašeho webového prohlížeče (dočasné soubory cookies), jiné soubory cookies zůstanou uloženy ve Vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě webu (trvalé soubory cookies). Díky tomu můžete například zjistit, jaké stránky jste si při své předchozí návštěvě prohlíželi.
 3. Ve svém internetovém prohlížeči si můžete nastavit pravidla používání cookies - obvykle můžete individuálně rozhodovat o jejich přijetí nebo jejich přijetí vyloučit, a to jak pro konkrétní případy, tak obecně. Neakceptování souborů cookies může omezit funkčnost webu.
 4. Na webu využíváme rovněž službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Czech Republic, s.r.o. (www.google.cz). Google Analytics používá cookies. Pro uvedený účel je však Vaše IP adresa anonymizována plně v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů. Služba Google Analytics nám zajišťuje informace k vyhodnocení užívání webu ze strany uživatelů a k případnému zlepšení webového prostředí. Užívání služby Google Analytics můžete zablokovat například za využití následujícího odkazu, jehož prostřednictvím si do svého zařízení uložíte tzv. Opt-Out-Cookies internetového prohlížeče.

Svaz českých knihkupců a nakladatelů, zapsaný spolek

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace