Spojení: +420 272 660 644
Registrace Přihlásit se


Zapomenuté heslo

Stanovy

Stanovy Svazu českých knihkupců a nakladatelů, z.s.

(schválené na členské schůzi zapsaného spolku SČKN ze dne 2. června 2017)

Stáhněte si je také jako PDF

 

I. Svaz českých knihkupců a nakladatelů, občanské sdružení založené ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. NOZ.

 

II. Název

Svaz českých knihkupců a nakladatelů, zapsaný spolek (dále jen „Spolek“).

 

III. Sídlo

Sídlem Spolku je Praha.

 

IV. Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito Stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

 

V. Účel, poslání a principy Spolku

1. Spolek je právnickou osobou a jako takový je způsobilý k právnímu jednání. Členové se v něm sdružují dobrovolně a na základě společného zájmu.

2. Spolek je nepolitická korporace, jejímž účelem je přispívat k rozvoji a podpoře knižní  kultury, zejména činnosti nakladatelské a knihkupecké. Spolek tedy zejména:

            a) působí k rozšiřování literatury, kultury a umění;

            b) hájí zájmy svých členů;

            c) stanoví podmínky pro vzájemný styk členů Spolku, organizuje a zajišťuje společný      postup členů v hospodářských vztazích vůči jiným subjektům;

 

            d) shromažďuje a pro potřeby členů zpracovává evidenční a statistické údaje;

 

            e) zabývá se problémy distribuce periodických a neperiodických publikací;

 

            f) zpracovává a vydává metodická doporučení, informace a přehledy pro potřeby členů a zajišťuje pro ně poradenskou činnost;

 

            g) jedná v rámci své činnosti za své členy s orgány státní správy a dalšími orgány,            organizacemi a osobami;

 

            h) vznáší v zájmu svých členů připomínky k projednávaným zákonům a ostatním             obecně závazným právním předpisům;

 

            i) pečuje o udržování dobrých vztahů mezi svými členy;

 

            j) zřizuje a spravuje účelové fondy, které slouží společným zájmům členů;

 

            k) pořádá odborné sjezdy, výstavy, přednášky;

 

            l) zakládá a spravuje právnické osoby;

 

            m) vykonává další činnosti, jimiž jej členové pověří.

 

VI. Hlavní činnost Spolku

1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem uspokojování a ochrany svých cílů a zájmů svých členů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. těchto Stanov. Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. X. těchto Stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VII. těchto Stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.

 

VII. Vedlejší činnost Spolku

1. Jelikož je provozování hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto vedlejších hospodářských činností Spolek používá k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto Stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

 

VIII. Členství

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická  a/nebo právnická osoba, která splňuje podmínky uvedené v tomto článku, a to ke dni rozhodnutí představenstva Spolku o přijetí přihlášky, resp. v případě uvedeném v odst.7.níže ke dni doručení písemného souhlasu s čestným členstvím, nabídnutým rozhodnutím členské schůze, představenstvu Spolku.

2. Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

3. Členem Spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

4. Členové Spolku se dělí na:

  1. činné;
  2. čestné.

 

5. Činným členem Spolku se může stát osoba, která oprávněně podniká v oboru vydávání periodických a neperiodických publikací a v obchodu s nimi.

 

6. Přihlášku za činného člena podává žadatel písemně představenstvu Spolku a k této přihlášce musí přiložit opis oprávnění své činnosti a prohlášení, že bude dodržovat Stanovy Spolku. O přijetí nového člena rozhoduje představenstvo. To může žádost zamítnout, působí-li žadatel proti zájmům Spolku, lidským právům či principům demokracie. V případě přijetí přihlášky je nový člen povinen zaplatit registrační poplatek ve výši a za podmínek stanovených rozhodnutím členské schůze.

 

7. Čestné členství může členská schůze nabídnout tomu, kdo si získá vynikající a cenné zásluhy o Spolek nebo knihkupecký a nakladatelský stav. Návrh na udělení čestného členství předkládá členské schůzi představenstvo.

 

8.Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

 

9. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:

1) dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství představenstvu, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;

2) zánikem právnické osoby, smrtí fyzické osoby nebo zánikem podnikatelské činnosti člena;

3) vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí představenstva Spolku o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Představenstvo má právo vyloučit člena:

            a. dopustí-li se člen činů nízkých a nečestných;

            b. poruší-li hrubě Stanovy nebo neplní-li trvale a přes upozornění   představenstva   povinnosti člena Spolku;

            c. dopustí-li se porušení pravidel hospodářské soutěže.

4) zánikem Spolku;

5) rozhodnutím členské schůze o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu

s § 3045 odst. 1 NOZ

 

10. Proti rozhodnutí představenstva o svém vyloučení má člen právo se odvolat k nejbližší členské schůzi. Toto odvolání nemá odkladný účinek.

 

11. Zánikem členství nevzniká žádný nárok na vrácení členského příspěvku či jeho podílu.

 

12. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

 

 

IX. Práva a povinnosti člena

 

1. Každý člen Spolku má právo:

1) zúčastnit se členské schůze, účastnit se činnosti Spolku a navrhovat osoby pro funkce v orgánech Spolku;

2) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku

a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době, nejdéle však 30 dnů;

3) hlasovat, volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů Spolku;

4) být pravidelně informován o činnosti a hospodaření Spolku;

5) podílet se na výsledcích činností, které Spolek vyvíjí;

6) požádat Spolek o pomoc, zejména v oblasti obchodní, poradenské a vzdělávací.

 

2. Každý člen Spolku má povinnost:

 

1) zaplatit registrační poplatek a členský příspěvek při přijetí za člena Spolku; tato povinnost se nevztahuje na členy, u nichž se mění forma členství;

2) zaplatit za každý kalendářní rok členství nejpozději do 31. března běžného roku členský příspěvek, jehož výši určí členská schůze, a členskou schůzí určenou paušální odměnu za služby poskytované členům;

3) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku, dbát o dobrou pověst Spolku a hájit zájmy Spolku;

4) dodržovat Stanovy Spolku a řídit se usneseními jeho orgánů vydanými v mezích jejich pravomocí;

5) pravidelně se informovat o dění ve Spolku;

6) oznamovat orgánům Spolku změny týkající se postavení člena jako právnické či fyzické osoby (sídlo, statutární orgány, název, obchodní jméno) a statistické údaje o své podnikatelské činnosti v rozsahu odsouhlaseném členskou schůzí;

7) rozvíjet dobrou spolupráci s ostatními členy Spolku.

 

 

X. Členské příspěvky

 

1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určuje členská schůze.

 

2. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.

 

3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje představenstvo.

 

4. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje představenstvo.

 

 

XI. Seznam členů

 

1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

 

Fyzické osoby                                    Právnické osoby

 

Jméno a příjmení                    Název

Bydliště/Místo podnikání      Sídlo

IČ                                           IČ

Datum narození                      Tel. č./ email

Tel. č./ email                           Osoba jednající jménem člena ve Spolku

                                              

 

2. Zápis a výmaz ze seznamu členů Spolku provádí administrativní zaměstnanec pověřený představenstvem. Zápis nového člena do seznamu členů bude proveden ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výmaz člena ze seznamu členů bude proveden ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

 

3. Seznam členů je uveřejněn na webových stránkách Spolku. Odesláním žádosti dle čl. VIII. bodu 6., resp. 7. Stanov člen Spolku vyjadřuje souhlas se zveřejním v seznamu členů, který obsahuje údaje člena dle čl. XI./1. Stanov s tím, že poskytnuté údaje Spolek zpracovává za účelem výkonu své činnosti a z důvodu možnosti kontaktování jednotlivých členů.

 

 

XII. Orgány Spolku

 

1. Pro zabezpečení činnosti Spolku jsou zřízeny následující orgány:

 

1) Členská schůze

2) Představenstvo/Předseda

3) Kontrolní komise

 

2. K plnění svých úkolů může představenstvo zřizovat další pomocné orgány (komise), přičemž současně určí jejich působnost a složení.

3. Orgány Spolku se řídí Stanovami Spolku, schválenými řády Spolku a obecně závaznými právními předpisy.

4. Funkční období volených orgánů je tříleté. Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze, a to z členů Spolku, kteří se svojí funkcí v daném orgánu souhlasí, přednostně pak z náhradníků daného orgánu, pokud byli zvoleni. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku, dle čl. VIII./10. Stanov, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.

 

XIII. Členská schůze

 

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku s hlasovacím právem a je nejvyšším orgánem Spolku.

2. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány Spolku, hodnotí práci orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku. Do její působnosti tak náleží:

            a) určit hlavní zaměření činností Spolku;

b) schválení programu členské schůze a způsobu hlasování;

            c) změna Stanov Spolku;

            d) schvalování, změna, resp. rušení dalších organizačních norem;

            e) volba členů orgánů Spolku a jejich odvolávání;

            f) schválení čestného členství;

            g) schválení zprávy představenstva o činnosti Spolku a účetní uzávěrky za uplynulý        rok;

            h) projednávání a schvalování rozpočtu a plánu činnosti;

            i) stanovení výše ročního členského příspěvku a registračního poplatku a stanovení          výše roční paušální odměny za služby poskytované členům;

            j) rozhodnutí o odvolání proti vyloučení člena představenstvem;

            k) rozhodnutí o zániku Spolku a podmínkách jeho likvidace včetně jmenování     likvidátora Spolku.

Členská schůze si může vyhradit právo jednat a rozhodovat i o jiných otázkách, než které jsou uvedeny v předchozích odstavcích.

3. Představenstvo svolává členskou schůzi nejméně jednou ročně.

4. Na písemnou žádost Kontrolní komise nebo nejméně jedné třetiny všech členů Spolku svolá představenstvo mimořádnou členskou schůzi. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do 1 měsíce od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li představenstvo zasedání mimořádné členské schůze do 1 měsíce od doručení řádné žádosti, může ten, kdo žádost podal, svolat zasedání mimořádné členské schůze na náklady Spolku sám. 

5. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.

6. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně 21 dní před jejím konáním, a to písemnou nebo elektronickou formou na adresy uvedené v seznamu členů. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit, a to oznámením zaslaným členům ve shodné formě jako pozvánka na členskou schůzi.

7. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členové Spolku, kteří jsou právnickými osobami, jsou v případě neúčasti statutárního zástupce povinni písemně oznámit sekretariátu Spolku jméno svého zástupce oprávněného jednat jejich jménem a doložit jeho oprávnění.

8. Je-li některý člen Spolku zároveň čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství hlas navíc.

9. Jednání členské schůze řídí předseda Spolku, nebo jím pověřená osoba. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsaženo v pozvánce dle bodu XIII./6. Stanov. Předsedající má k zachování pořádku a hladkého průběhu zasedání následující prostředky:

            a) omezení diskusního příspěvku všech členů časovým limitem;

            b) napomenutí rušitele;

            c) odnětí slova;

            d) přerušení jednání na dobu nejdéle jedné hodiny;

            e) rozpuštění členské schůze.

10. Členská schůze na návrh představenstva volí z řad členů Spolku zejména následující funkcionáře:

  1. 11 členů představenstva;
  2. 4 náhradníky představenstva;
  3. 3 členy Kontrolní komise a 1 jejich náhradníka.

 

11. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Spolku. V případě, že se členské schůze v čas uvedený na pozvánce zúčastní menší počet členů, než je stanoven pro její usnášeníschopnost, se zahájení členské schůze posunuje o 30 minut. Po uplynutí 30 minut od času zahájení členské schůze, jak je uveden na příslušné pozvánce, je členská schůze usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Při všech hlasováních rozhoduje prostá většina hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Člen Spolku nemá hlasovací právo v případě, že členská schůze rozhoduje o odvolání takového člena proti rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení ze Spolku.

12. O průběhu zasedání členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a minimálně dva ověřovatelé zápisu. Ti jsou zvoleni na počátku členské schůze před projednáváním programu samotné členské schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Členové Spolku mají právo nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

 

XIV. Představenstvo/Předseda

 

1. Představenstvo je statutárním orgánem Spolku a tvoří je 11 členů, kteří byli zvoleni členskou schůzí. V prvém kole volí každý člen maximálně 11 osob z kandidátky. Členy představenstva se stávají ti, kteří získali nejvíce hlasů. V případě, že kandidáti mají rovný počet hlasů, provede se mezi nimi volba ve druhém, event. dalším kole, dokud jeden z takto volených kandidátů nezíská nejvyšší počet hlasů. Členové, kteří se při volbě umístí na dalších místech, se stávají náhradníky představenstva, a to v pořadí podle počtu získaných hlasů.

 Představenstvo má 4 náhradníky.

 

2. Funkční období členů představenstva je tříleté.

 

3. Představenstvo volí ze svého středu předsedu Spolku, dva místopředsedy a v případě potřeby i další funkcionáře. Představenstvo je povinno provést volbu dle předchozí věty do 21 dnů od svého zvolení členskou schůzí, resp. od zániku funkce člena, který je ve funkci nahrazován. Do doby zvolení funkcionářů představenstva dle první věty tohoto odstavce zastupují Spolek navenek a činí za něj právní jednání vždy nejméně 3 členové představenstva společně.

 

4. Předseda Spolku:

            a) svolává zasedání představenstva;

            b) vyřizuje záležitosti Spolku v období mezi zasedáními představenstva;

c) zastupuje Spolek navenek a za Spolek činí právní jednání;

            d) informuje o své činnosti představenstvo.

 

5. Místopředsedové se střídají ve výkonu funkce prvního místopředsedy dle rozpisu, který určí představenstvo. První místopředseda vykonává funkci předsedy v době, kdy předseda nemůže funkci z jakýchkoliv důvodů vykonávat.

 

6. Představenstvu přísluší:

            a) uskutečňovat všechna nezbytná opatření k realizaci činnosti schválené členskou           schůzí;

            b) hospodařit s finančními prostředky Spolku;

            c) jednat ve věcech Spolku jeho jménem;

       d) schvalovat právní jednání, z nichž pro Spolek plynou práva a závazky;

       e) svolávat členskou schůzi, připravovat program jejího jednání, předkládat jí zprávu o své činnosti, účetní uzávěrku a návrhy na poskytnutí podpory;

       f) navrhovat členské schůzi nové kandidáty do orgánů Spolku;

       g) navrhovat členské schůzi schválení čestných členů;

       h) sestavovat rozpočet Spolku;

       i) přijímat nové členy a rozhodovat o zániku členství;

       j) sledovat dodržování Stanov Spolku a dodržování usnesení jeho orgánů;

       k) působit jako smírčí orgán při sporech členů Spolku;

       l) zřizovat pomocné orgány a komise;

       m) rozhodovat o organizační struktuře administrativního týmu k zajištění a podpoře činnosti Spolku a představenstva v souladu se schváleným rozpočtem Spolku včetně možnosti zřízení administrativního orgánu podřízeného představenstvu, rozhodovat o přijetí a propuštění zaměstnance Spolku a v ostatních pracovněprávních věcech;

       n) rozhodovat o prominutí či snížení členského příspěvku nebo o odložení jeho splatnosti;

       o) v případě nebezpečí z prodlení má představenstvo v období mezi členskými schůzemi práva a povinnosti, které jsou vyhrazeny členské schůzi; opatření, která představenstvo takto učiní, mají okamžitou účinnost a platnost do nejbližší členské schůze; to se netýká rozhodování podle bodu XIII./2 c) a k) a bodu XVIII.

 

7. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomno alespoň 6 jeho členů. Rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedajícího.

 

8. V případě odstoupení jednoho z volených členů nebo jeho nezpůsobilosti vykonávat tuto funkci nastoupí na jeho místo jeden z náhradníků, a to v pořadí schváleném členskou schůzí.

 

9. Náhradníci mají právo zúčastnit se jednání představenstva s hlasem poradním.

 

10. Členství v představenstvu je čestné, bez nároku na honorář a je neslučitelné s funkcí člena Kontrolní komise Spolku.

 

 

 

XV. Kontrolní komise

 

  1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku. Má tři členy, které volí členská schůze. V prvém kole volí každý člen maximálně 3 osoby z kandidátky. Členy Kontrolní komise se stávají ti, kteří získali nejvíce hlasů. V případě, že kandidáti mají rovný počet hlasů, provede se mezi nimi volba ve druhém, event. dalším kole, dokud jeden z takto volených kandidátů nezíská nejvyšší počet hlasů. Člen, který se při volbě umístí na 4. místě, se stává náhradníkem Kontrolní komise.

 

  1. Povinností Kontrolní komise je:

            a. kontrola finančního hospodaření Spolku;

            b. podávání zpráv o hospodaření Spolku na nejbližší členské schůzi;

            c. kontrola ostatních činností Spolku.

 

3. Funkční období členů Kontrolní komise je tříleté.

 

4. Kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu.

 

5. Kontrolní komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.

 

6. Předseda Kontrolní komise nebo jím pověřený člen Kontrolní komise má právo účastnit se jednání představenstva s hlasem poradním.

7. Členství v Kontrolní komisi je čestné, bez nároku na honorář a je neslučitelné s funkcí člena představenstva Spolku.

 

XVI. Majetek a hospodaření Spolku

 

1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z registračních poplatků, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto Stanov získávat prostředky na svou činnost vedlejší hospodářskou činností dle čl. VII. těchto Stanov.

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a účel Spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.

3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.

4. Spolek za účelem řádného naplňování svého poslání a účelu nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání movitý i nemovitý majetek a může zřizovat i účelové fondy.

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.

6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

7. Finančními prostředky Spolku může disponovat předseda Spolku a pověření členové představenstva. Tyto osoby mohou mimo schválený rozpočet disponovat finančními prostředky Spolku do celkové výše schválené členskou schůzí. K disponování částkami vyššími je nutný souhlas dvou třetin členů představenstva Spolku. Souhlasu představenstva je třeba vždy k nabývání či prodeji, resp. zatěžování nemovitého majetku Spolku.

8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Spolku.

 

XVII. Zánik a likvidace Spolku

 

1. Spolek může zaniknout usnesením dvoutřetinové většiny členů přítomných na členské schůzi o dobrovolném rozpuštění nebo fúzi s jiným spolkem nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Při zániku Spolku bez právního nástupce členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.

3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.

4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

 

XVIII. Zastupování a podpisování

1. Spolek navenek zastupuje a za Spolek samostatně podpisuje jeho předseda a v jeho nepřítomnosti místopředsedové v pořadí určeném představenstvem.

 

XIX. Závěrečná ustanovení

1. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 20. 5. 2015; změna Stanov byla schválena členskou schůzí konanou dne 2.6.2017. 

2. Aktuální znění těchto Stanov je účinné od 2.6.2017.

3. Veškeré vztahy, neupravené těmito Stanovami, se řídí ustanoveními § 214 a násl. NOZ.

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace